Απόρριψη της έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος (ΕφΠειρ)

Εφ.Πειραιώς αρ. 185/2024: Επί ερημοδικίας του εκκαλούντος, όταν την επίσπευση της έφεσης κάνει ο εκκαλών ή την κάνει ο εφεσίβλητος και ο εκκαλών έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο απορρίπτει την έφεση.

Από τις διατάξεις των άρθρων 524 παρ. 3,1, 535 παρ. 1, 271 παρ. 1 και 272 παρ. 2 και 591 παρ.1 ΚΠολΔ, προκύπτει ότι, όταν δεν εμφανιστεί στο ακροατήριο ο εκκαλών ή εμφανιστεί και δεν συμμετάσχει με τον προσήκοντα τρόπο στη συζήτηση της έφεσης, το δευτεροβάθμιο δικαστήριο έχει την υποχρέωση να ερευνήσει ποιος επισπεύδει τη συζήτηση της έφεσης, καθώς και τη νόμιμη και εμπρόθεσμη κλήτευσή του. ΄Οταν την επίσπευση κάνει ο εκκαλών ή την κάνει ο εφεσίβλητος και ο εκκαλών σύμφωνα με τα προεκτεθέντα έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα, το Δικαστήριο θα απορρίψει την έφεση. ΄Οπως συνάγεται δε από τη διάταξη αυτή (άρθρο 524 παρ. 3 ΚΠολΔ), η απόρριψη της έφεσης λόγω ερημοδικίας του εκκαλούντος γίνεται κατ` ουσία και όχι τυπικά, διότι, παρότι στην πραγματικότητα οι λόγοι της έφεσης δεν εξετάζονται ως προς το παραδεκτό και τη βασιμότητα τους, θεωρείται κατά  πλάσμα του νόμου ότι είναι αβάσιμοι και για την αιτία αυτή πάντοτε  απορριπτέοι, αφού δεν δίδεται στο δικαστήριο η δυνατότητα έκδοσης αντίθετης απόφασης περί αποδοχής τους (ΑΠ 60/2017, ΑΠ 280/2012, ΑΠ 361/2011, Εφ.Πειρ. 12/2016, Εφ.Πειρ.(Μον.) 160/2022 ΤΝΠ ΝΟΜΟΣ). (πηγή: efeteio-peir.gr)

Δείτε το πλήρες κείμενο της απόφασης εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά