Υποχρέωση ενημέρωσης για τη διαδικασία διαμεσολάβησης - Τυπική παράλειψη η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου (ΕφΠειρ)

Εφ.Πειραιά 161/2022 (3ο τμ): Σχέση οροφοκτησίας-δικαιώματα συνιδιοκτητών επί των κοινόχρηστων μερών-ορισμένο αγωγής συνιδιοκτήτη και προβλεπόμενη διαδικασία- Παράλειψη ή εκπρόθεσμη έγγραφη ενημέρωση του διαδίκου εντολέα, ως προς τη διαδικασία της διαμεσολάβησης στις περιπτώσεις που αυτή είναι δυνητική-ένσταση δεδικασμένου.

"Έτσι, ενώ με βάση τη γραμματική διατύπωση της διάταξης του άρθρου 3 παρ.2 του ν. 4640/2019 ανεξάρτητα από τον χρόνο προσκομιδής του εγγράφου-η οποία συγχωρείται έως τη συζήτηση-η ενημέρωση θα πρέπει να προηγείται της κατάθεσης της αγωγής, δεδομένου του σκοπού του νομοθέτη αλλά και της αρχής της οικονομίας της δίκης, προς αποτροπή άσκοπης απασχόλησης του δικαστηρίου με την ίδια διαφορά και του κινδύνου παρέλκυσης της δίκης, πρέπει να γίνει δεκτό, με συσταλτική ερμηνεία της άνω διάταξης (άρθρο 3 παρ.3 εδ.β΄του ν.4640/2019), ότι η έγγραφη ενημέρωση μπορεί να γίνει πριν ή και μετά την άσκηση της αγωγής, διότι η κύρωση του απαραδέκτου της συζήτησης, περιστέλλει την αξίωση για παροχή έννομης προστασία και αυτή πρέπει να περιορίζεται στο αναγκαίο για την πραγμάτωση του σκοπού της συγκεκριμένης διάταξης μέτρο. Εξάλλου, με βάση την αρχή της οικονομίας της δίκης, η μη προσκομιδή του ενημερωτικού εγγράφου θα πρέπει να θεωρηθεί ως τυπική παράλειψη, η οποία δύναται να συμπληρωθεί καθ’υπόδειξη του Δικαστηρίου, κατ’άρθρο 227 του ΚΠολΔ, όπως γίνεται σε συναφείς περιπτώσεις (παράλειψη καταβολής δικαστικού ενσήμου, πληρεξουσίου εγγράφου ή πρακτικού περί αποτυχίας απόπειρας εξώδικου συμβιβασμού, που προβλεπόταν από το άρθρο 214 Α του ΚΠολΔ, πριν την τροποποίησή του με τον ν. 3994/2011). Έτσι, σε περίπτωση μεταγενέστερης της κατάθεσης της αγωγής ημερομηνίας του ενημερωτικού εγγράφου, δεν θα πρέπει να τίθεται ζήτημα απαραδέκτου της συζήτησης, αφού ο σκοπός του νομοθέτη για ενημέρωση του διαδίκου υπηρετείται πλήρως.

Στην κρινόμενη περίπτωση, με δεδομένο ότι ουδεμία σχετική αναφορά γίνεται στο σκεπτικό της εκκαλουμένης, δεν προκύπτει η προσκόμιση της άνω έγγραφης ενημέρωσης των εναγουσών εκ μέρους της πληρεξουσίας δικηγόρου τους, η οποία απαιτείτο, εφόσον οι διάδικοι έχουν εξουσία διαθέσεως του αντικειμένου της δίκης, ανεξαρτήτως της μη υποχρεωτικότητας της προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης, για την οποία η καταληκτική ημερομηνία ήταν εκείνη της συζήτησης της αγωγής στον πρώτο βαθμό, καθώς αυτό επισημάνθηκε ρητώς από τον εναγόμενο με την προσθήκη-αντίκρουση των προτάσεων του ενώπιον του Πρωτοβάθμιου Δικαστηρίου, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η έγγραφη αυτή ενημέρωση, με αναγραφόμενη ημερομηνία 13-2-2020 προσκομίζεται ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, με αριθμό σχετικού που παρεμβάλλεται στην αρίθμηση των σχετικών που οι ενάγουσες προσκόμισαν στον πρώτο βαθμό, με τις προτάσεις τους αλλά και με την προσθήκη-αντίκρουση αυτών (ως σχετ. 10α), παρ’ότι οι ενάγουσες διατείνονται ότι είχε προσκομιστεί και κατά τη συζήτηση της αγωγής στον πρώτο βαθμό. Η προσκόμισή της, ωστόσο, ενώπιον του παρόντος Δικαστηρίου, είτε η ενημέρωση αυτή έλαβε πράγματι χώρα κατά την αναγραφόμενη σε αυτήν ημερομηνία είτε και αργότερα, πρέπει, σύμφωνα και με τις σκέψεις που προεκτέθηκαν, να θεωρηθεί ότι θεραπεύει το σχετικό απαράδεκτο, που καθιερώνει η προαναφερθείσα διάταξη του άρθρου 3 παρ.2 εδ.β΄του ν.4640/2019, αφού το Δικαστήριο θα μπορούσε σε κάθε περίπτωση να υποδείξει την προσκόμισή της, κατ’άρθρο 227 του ΚΠολΔ, και ο σκοπός του νόμου εκπληρώνεται με αυτόν τον τρόπο, καθώς η δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία της διαμεσολάβησης υφίσταται και στο παρόν στάδιο. Συνεπώς, πρέπει ο δεύτερος λόγος της έφεσης, με τον οποίο ο εκκαλών πλήττει την εκκαλουμένη που δεν κήρυξε το σχετικό απαράδεκτο από τη μη προσκόμιση της άνω έγγραφης ενημέρωσης, να απορριφθεί ως αβάσιμος". (efeteio-peir.gr/photo pixabay.com)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά