Δήλωση και Έλεγχος Περιουσιακής Κατάστασης (Πόθεν Εσχες)

του Βαγγέλη Ζαφειριάδη, Νομικού

Δράστης του αδικήματος του άρθρου 6, παρ.1 του ν. 3213/03 είναι το πρόσωπο που υποχρεούται σε δήλωση περιουσιακής κατάστασης1. Το αξιόποινο του ανωτέρω εγκλήματος συνίσταται στην παράλειψη υποβολής είτε την υποβολή ανακριβούς ή ελλιπούς δήλωσης. Ανακριβής είναι και η δήλωση όταν τα δηλωθέντα περιουσιακά στοιχεία ή η επαύξηση αυτών δεν δικαιολογείται από τα πάσης φύσεως, νομίμως αποκτηθέντα εισοδήματα του υπόχρεου. Για τη θεμελίωση της υποκειμενικής του υποστάσεως απαιτείται δόλος οποιουδήποτε βαθμού, ως προς όλα τα στοιχεία της αντικειμενικής του υπόστασης.

Η βασική μορφή του ανωτέρω εγκλήματος επισύρει φυλάκιση και χρηματική ποινή, ενώ αν το αδίκημα τελέστηκε από αμέλεια, επιβάλλεται χρηματική ποινή. Αν ο υπόχρεος τελέσει το ως άνω αδίκημα με σκοπό την απόκρυψη περιουσιακού στοιχείου αξίας ανώτερης των 30.000 ευρώ, τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών και με χρηματική ποινή από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ (παρ.2).

Αν η συνολική αξία της αποκρυπτόμενης περιουσίας του ιδίου και των λοιπών προσώπων για τα οποία αυτός οφείλει να υποβάλει δήλωση υπερβαίνει συνολικά το ποσό των 300.000 ευρώ, ο υπαίτιος τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι δέκα ετών και με χρηματική ποινή από 20.000 ευρώ έως 1.000.000 ευρώ, ανεξαρτήτως αν η απόκρυψη επιχειρείται με τη μη υποβολή δήλωσης ή την υποβολή ελλιπούς ή ανακριβούς δήλωσης (παρ.3).

Σύμφωνα με την παρ.5, τρίτος ο οποίος εν γνώσει του συμπράττει στην υποβολή ανακριβούς δήλωσης και ιδίως στην παράλειψη δήλωσης περιουσιακών στοιχείων τιμωρείται με φυλάκιση και με χρηματική ποινή, εκτός αν τιμωρείται βαρύτερα με άλλη διάταξη.

Τέλος, τα φυσικά πρόσωπα και οι υπάλληλοι των νομικών προσώπων του άρθρου 5 ν. 3691/2008 που παραβιάζουν την υποχρέωση να ενημερώνουν αμελλητί τα αρμόδια όργανα ελέγχου, όταν γνωρίζουν ή έχουν σοβαρές ενδείξεις ή υποψίες ότι διαπράττεται, επιχειρείται να διαπραχθεί, έχει διαπραχθεί ή επιχειρήθηκε να διαπραχθεί οποιαδήποτε παράβαση των υποχρεώσεων των ελεγχόμενων που απορρέουν από τον παρόντα νόμο ή τις κατ` εξουσιοδότηση αυτού υπουργικές αποφάσεις, τιμωρούνται με φυλάκιση μέχρι δύο ετών (παρ.6).

Όσον αφορά τα ανωτέρω αδικήματα, τα οποία σχετίζονται με το πόθεν έσχες, επί της ουσίας η τιμώρηση συνδέεται με τη μη συμμόρφωση ή την ελλιπή συμμόρφωση <<προς έναν κανόνα που τίθεται από την έννομη τάξη για ορισμένες κατηγορίες προσώπων που ασκούν δημόσιο λειτούργημα>>2.

Αξιολογώντας την ανωτέρω διάταξη καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι η κακουργηματική μορφή του ανωτέρω αδικήματος (παρ.3) θα μπορούσε να καταργηθεί, καθώς επισύρει υπέρμετρα βαριά ποινή για τον δράστη.

Δείτε την αρθρογραφία του Βαγγέλη Ζαφειριάδη εδώ

___________________

1. Κ. Χατζηκώστας σε Α. Ζαχαριάδη / Α.-Τ. Καζανά / Μ. Καϊάφα-Γκμπάντι / Ι. Ναζίρη / Θ. Παπακυριάκου / Κ. Χατζηκώστα / Ν. Χατζηνικολάου, Οικονομικό έγκλημα και διαφθορά στον δημόσιο τομέα, Δίκαιο και Οικονομία, Π.Ν.Σάκκουλας, σ.669.

2. ό.π., σ.677.

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά