Μουφτείες Δυτικής Θράκης – Παρατηρήσεις στο Σχέδιο Νόμου «(...) Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης»

του Ιωάννη Ελ. Κυμιωνή, Δικηγόρου

Την 22.07.2022 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ) έδωσε στην δημοσιότητα προ της προβλεπόμενης διαδικασίας προ-κοινοβουλευτικής διαβούλευσης το Σχέδιο Νόμου του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας «Διατάξεις για την απλοποίηση της περιβαλλοντικής αδειοδότησης (...)», στο Μέρος Γ’ [άρ. 142-163] του οποίου περιλαμβάνεται ο ¨Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης» [στο εξής: Σχέδιο]. Λόγω της σημασίας του Σχεδίου ας καταγραφούν ορισμένες παρατηρήσεις.

Α. 1. Το Σχέδιο ακολουθεί την αδιατάρακτη μεταπολιτευτική έως και σήμερα κακή διαχρονικά συνταγματική πρακτική των κυβερνητικών πλειοψηφιών, να εντάσσονται βασικά θέματα προς νομοθετική ρύθμιση και κανονιστική συμμόρφωση σε νομοθετήματα με άσχετο κεντρικό θέμα. Το Σχέδιο επιπλέον αποτελεί απόπειρα μερικής (όχι πλήρους) κωδικοποίησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου περί τις Μουφτείες και τους Μουφτήδες στην Δυτική θράκη (άρ. 167 Σχεδίου). Ωστόσο παραμένουν εκτός της εν λόγω κωδικοποίησης και έτερες βασικές διατάξεις, που καλό είναι να προστεθούν στο Σχέδιο,  άλλως ας προστεθεί σε εξουσιοδοτική διάταξη του πρόβλεψη έκδοσης κωδικοποιητικού Προεδρικού Διατάγματος για το σύνολο των διατάξεων περί Μουφτήδων.

2. Στο Σχέδιο δεν υπάρχει η κατοχυρωμένη και με διατάξεις Διεθνούς Δικαίου γεωγραφική αναφορά «Δυτική Θράκη», αλλά μόνο το μη ορθό «Θράκη». Γιατί;

Β. 1. Το Σχέδιο επιγράφεται φιλόδοξα και επικοινωνιακά «Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης», αλλά οι νέες κατά περιεχόμενο διατάξεις είναι λίγες και από αυτές λιγότερες οι ... εκσυγχρονιστικές. Στο Σχέδιο λεπτομερώς καταγράφεται (άρ. 144 παρ. 5 Σχεδίου) η ανάληψη των δαπανών λειτουργίας των Μουφτειών κατά περίπτωση από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του ΥΠΑΙΘ και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης, όπως ίσχυε έως σήμερα, ενώ ρυθμίζεται    και το ζήτημα των έκτακτων πόρων των Μουφτειών με την τήρηση των προβλέψεων του Κώδικα Κοινωφελών Περιουσιών και Σχολαζουσών Κληρονομιών (Ν.4182/2013 – Α’ 185) (άρ. 164 παρ.5 Σχεδίου)

2. Στο Σχέδιο ρυθμίζεται λεπτομερώς χωρίς να γίνεται αναφορά στην κτηματολογική τακτοποίηση το θέμα της στέγασης, των ιδιόκτητων και μισθωνόμενων ακινήτων και του κινητού εξοπλισμού των Μουφτειών, ενώ προβλέπεται επταετής σχεδιασμός για την ανέγερση Κτιρίων για τις Μουφτείες από την κρατική ΑΕ «Κτιριακές Υποδομές ΑΕ». Για το ζήτημα των χώρων των Μουφτειών προβλέπεται ως αποφασιστικό συλλογικό όργανο πενταμελής άμισθη Ειδική Επιτροπή (άρ. 146 παρ. 3).   

3. Στις διατάξεις του Σχεδίου καταγράφεται εκτενώς το υπηρεσιακό (άρ. 148, 153, 154), μισθολογικό (άρ. 149) [μισθός και ειδική αποζημίωση (άρ. 164 παρ. 12) και ειδικό επίδομα αποχώρησης (άρ. 150 παρ. 2), που αφορά και τους διατελέσαντες στο παρελθόν Μουφτήδες και Τοποτηρητές (άρ. 165 παρ. 4)] καθεστώς και οι αποδοχές και οι παροχές του Μουφτή και του Τοποτηρητή Μουφτή (άρ. 155). Αμφότεροι είναι δημόσιοι υπάλληλοι (άρ. 148 Σχεδίου), που παύονται από την θέση τους (άρ. 162), τίθενται σε αυτοδίκαιη αργία και στέρηση αποδοχών (άρ. 163). Ο Μουφτής  με πενταετή θητεία ανανεωνόμενη επί τρεις συνεχείς θητείες (άρ. 152) με όριο σε κάθε περίπτωση τα είκοσι έτη θητείας συνολικώς (χωρίς να προσμετράται το διάστημα έως την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου – άρ. 165 παρ.5) ή το 67ο έτος της ηλικίας [προς ταύτιση με το συνταγματικώς τιθέμενο ηλικιακό όριο αφυπηρέτησης των Ανωτάτων Δικαστικών Λειτουργών της Χώρας κατά την νομολογία του ΣτΕ] ασκεί συγκεκριμμένες αρμοδιότητες και καθήκοντα (άρ. 151 Σχεδίου), ενώ αναπληρώνει τον τυχόν τιθέμενο σε προσωρινή αργία Μουφτή ή Τοποτηρητή άλλης Μουφτείας (άρ. 163 παρ. 6).

Ωστόσο ήδη διαπιστώνεται η αντίφαση της ιδιότητας του «δημοσίου υπαλλήλου», που κατά το Δημόσιο Δίκαιο της Χώρας μας χαίρει συνταγματικής μονιμότητας, και της προβλεπόμενης θητείας  ορισμένου χρόνου του ιδίου, καθώς και την ευθεία αντισυνταγματικότητα της ιδιότητας του «δημοσίου υπαλλήλου» με την ιδιότητα του Μουφτή ως δικαιοδοτικού οργάνου της Ελληνικής Πολιτείας : το σημείο αυτό χρειάζεται αντικατάσταση με τον όρο «δημόσιος λειτουργός».

4. Ο Τοποτηρητής Μουφτής είναι δημόσιος υπάλληλος και  εκτελεί προσωρινά καθήκοντα, ενώ ασκεί όλες τις αρμοδιότητες του Μουφτή μετά από ανάθεση για χρονική περίοδο έξι μηνών με παράταση κατά περίπτωση έως τρία έτη από τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ εντός 15νθημέρου από την με όποιο τρόπο κένωση της θέσεως του Μουφτή με πλήρη μισθολογική εξομοίωση προς τον Μουφτή (άρ. 155 παρ. 6-7). Ο Τοποτηρητής Μουφτής  μπορεί να παραιτηθεί από την θέση στην περίπτωση, που είναι υποψήφιος για την θέση του Μουφτή στην οικεία Μουφτεία, ενώ δεν παραιτείται υποχρεωτικώς, εάν είναι υποψήφιος σε άλλη Μουφτεία. Η θητεία του Τοποτηρητή λήγει αυτοδίκαια με την υπογραφή του Πρακτικού ανάληψης καθηκότων από τον Μουφτή (άρ. 161 παρ. 2 εδ. 3).

Και στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει η διόρθωση περί «δημοσίου λειτουργού», ενώ στην περίπτωση της παραίτησης του Τοποτηρητή Μουφτή προς υποβολή υποψηφιότητας για την θέση Μουφτή προφανώς ο Υπουργός ΥΠΑΙΘ θα πρέπει να διορίσει άλλο Τοποτηρητή Μουφτή, που όμως εκ του Νόμου θα είναι ο Πρόεδρος της κατ’άρ. 158 Συμβουλευτικής Επιτροπής, που θα εκκινήσει την διαδικασία  για την άμεση πλήρωση κενωθείσας θέσης Μουφτή. Το σημείο αυτό χρειάζεται μεγάλη προσοχή κατά την εφαρμογή του, για να μην απωλέσει ανεξαρτήτως νομιμότητας των ενεργειών την νομιμοποίησή του, νομική, πολιτική και ηθική, ο ίδιος ο Τοποτηρητής.

Για να μην υπάρξει διοικητικό κενό, εντός 15 ημερών από την έναρξη ισχύος του Σχεδίου Νόμου με Απόφαση Υπουργού ΥΠΑΙΘ οι έως σήμερα υπηρετούντες Τοποτηρητές θα παραμείνουν στις θέσεις τους (άρ. 165 παρ. 6).

5. Στο Σχέδιο καταγράφεται το καθεστώς της Μουφτείας ως αποκεντρωμένης Δημόσιας Υπηρεσίας επιπέδου Γενικής Διεύθυνσης υπαγόμενης απ’ευθείας στον Υπουργό ΥΠΑΙΘ με σφραγίδα, κρατικά διακριτικά, ιστότοπο και εκδιδόμενα έντυπα.

6. Καταγράφεται το υπηρεσιακό, μισθολογικό  και στελεχιακό καθεστώς της Μουφτείας ως Δημόσιας Υπηρεσίας και των απασχολουμένων εκεί ως υπαλλήλων και Ειδικών Συνεργατών με καθεστώς ιδιωτικού δικαίου πρόσληψης ορισμένου χρόνου, απόσπασης από Δημόσιους Φορείς και διάθεσης από τις Διαχειριστικές και Βακουφικές Επιτροπές. Ο πολυσυλλεκτικός τρόπος αυτός διοικητικής στελέχωσης των Μουφτειών μπορεί να δικαιολογούταν με ανοχή του Νομοθέτη καταχρηστικώς έως σήμερα, αλλά πλέον η διατήρησή του μόνο «εκσυγχρονιστική» δεν είναι.

7. Προβλέπεται η έκδοση Εσωτερικών Οργανισμών των Μουφτειών με ΠΔ (άρ. 144 παρ. 3, άρ. 164 παρ.1), αλλά όχι και δεσμευτικό χρονικό όριο για την έκδοσή τους. Στο σημείο αυτό πρέπει να συμπληρωθεί στο Σχέδιο αποκλειστική ολιγόμηνη προθεσμία δεσμίας αρμοδιότητας νομοθετικής εξουσιοδότησης του ΥΠΑΙΘ έκδοσης του ΠΔ.    

8. Προβλέπεται (άρ. 144 παρ. 6, 164 παρ. 4) η σύνταξη Ετήσιας Εκθεσης για την οργάνωση και την λειτουργία έκαστης Μουφτείας από Πενταμελή άμισθη Επιστημονική Επιτροπή. Από το Σχέδιο δεν προκύπτει τι το «εκσυγχρονιστικόν» έχει η σχετική πρωτοβουλία εσωτερικής επιθεώρησης και εσωτερικού ελέγχου ούτε τι κυρώσεις προβλέπονται είτε από την μη σύνταξη αυτής για τα Μέλη της Επιτροπής και τον ίδιο τπν Μουφτή ή από τις τυχόν καταγραφόμενες πλημμέλειες στην λειτουργία των Μουφτειών ως Δημοσίων Υπηρεσιών. Ωστόσο λόγω των δικαιοδοτικών αρμοδιοτήτων του Μουφτή δεν διευκρινίζεται ειδικώς η ετησίως επιβαλλόμενη να διεξάγεται (και) στις Μουφτείες Επιθεώρηση κατά Ν.127/1976 από τον αρμόδιο και επιχώριο Εισαγγελέα Πρωτοδικών εάν καταργείται ή παραμένει σε ισχύ, Επιθεώρηση, η οποία δεν καταργήθηκε από τον προσφάτως σε ισχύ τεθέντα Ν.4938/2022 (Α’ 109/06.06.2022) «Κώδικας Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάσταση Δικαστικών Λειτουργών και άλλες διατάξεις» [Μέρος Γ’ : Επιθεώρηση Δικαστηρίων και Δικαστικών Λειτουργών].

Γ. Στο Σχέδιο προβλέπεται η άσκηση δικαιοδοτικών / δικαστικών αρμοδιοτήτων και καθηκόντων του Μουφτή (άρ. 151 παρ. 8 επ., 164 παρ. 14). Το Σχέδιο διατηρεί το σύστημα του καταργούμενου Ν.1920/1991, ωστόσο η διατύπωση του  άρθρου 151 παρ. 10 χρήζει βελτιώσεως, διότι δημιουργεί την εσφαλμένη εντύπωση, ότι η ειδική καθ’ύλην και κατά τόπο διαπροσωπική δικαιοδοτική αρμοδιότητα του Μουφτή έχει μεταπέσει  σε «θρησκευτική διαιτησία». Αντίστοιχα πρέπει να επανεξετασθεί η διατύπωση του άρ. 151 παρ. 10 εδ.α’, διότι η χρήση του όρου «τεκμήριο της [πολιτειακής] δικαιοδοσίας» περιπλέκει τα πράγματα στις περιπτώσεις επιλογής των εφαρμοστέων κανόνων Δικαίου πολιτειακής προέλευσης λόγω της αντιφατικής διατύπωσης της απαγόρευσης ταυτόχρονης εφαρμογής του Αστικού Κώδικα και του Ιερού Μουσουλμανικού Νόμου επί κληρονομικών Υποθέσεων.

Ομοίως πρέπει να επανεξετασθεί από πλευράς συνταγματικής νομιμότητας και συμβατότητας με τις προβλέψεις ΕΣΔΑ η κατ’άρ. 151 παρ. 9 εδ. δ’ απαγόρευση άσκησης τακτικού ή εκτάκτου ενδίκου μέσου κατά της Απόφασης Πολυμελούς Πρωτοδικείου κατόπιν Προσφυγής κατά Αποφάσεως του Μονομελούς Πρωτοδικείου επί κήρυξης εκτελεστής της Απόφασης Μουφτή.      

Δ. 1. Η διαδικασία πλήρωσης θέσης Μουφτή εκκινεί με την Προκήρυξη στον Τύπο και στην ιστοσελίδα του Υπουργείου από τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ  της θέσης και με την σύνταξη Καταλόγου Υποψηφίων. Ο Κατάλογος Υποψηφίων συμπληρώνεται και υποβάλλεται στον Τοποτηρητή Μουφτή εντός δέκα ημερών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής, ωστόσο στο Σχέδιο (άρ. 156) πρέπει να προστεθεί η δέσμια αρμοδιότητα περί του πότε ακριβώς ο Υπουργός ΥΠΑΙΘ προβαίνει στην Προκήρυξη.  

 2. Προβλέπεται η το πρώτον στην ιστορία του θεσμού του Μουφτή σύσταση ad hoc συλλογικού οργάνου, της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την γνωμοδότηση επιλογής του Μουφτή της συγκεκριμμένης κενωθείσας θέσης με τριάντα τρία (33) τακτικά Μέλη (χωρίς πρόβλεψη αναπληρωματικών – άρ. 160 παρ.2) και πρόεδρο αυτής τον Τοποτηρητή Μουφτή υπό τις προϋποθέσεις του άρ. 155 παρ. 5. Για την συγκρότηση και σύνθεση της αδικαιολόγητα πολυπρόσωπης Συμβουλευτικής Επιτροπής [αντί των 33 θα αρκούσαν 21 Μέλη] δεν επελέγησαν στο Σχέδιο - εσφαλμένα - οι προϋποθέσεις της εντοπιότητας και της προέλευσης των Μελών της από την μουφτειακή περιφέρεια τουλάχιστον για τα Μέλη, που θα προκύψουν με δημόσια κλήρωση. Τα λοιπά (32) τακτικά Μέλη της, επτά (7) προκύπτουν με δημόσια κλήρωση, πέντε (5) με διορισμό ως επιφανείς Θεολόγοι με πρόταση του Τοποτηρητή Μουφτή, δέκα (10) με δημόσια κλήρωση από τους Ιμάμηδες της κενωθείσας Μουφτείας, δέκα (10) με δημόσια κλήρωση από τους Ιεροδιδασκάλους του άρ. 53 Ν.4115/2013 (Α’ 24). Η διαδικασία της δημόσιας κλήρωσης (άρ. 159) διενεργείται από τριμελή άμισθη επιτροπή κληρώσεων υπό την προεδρία του Τοποτηρητή Μουφτή και την συμμετοχή δύο μελών της μουσουλμανικής μειονότητας της Δυτικής Θράκης της επιλογής του ιδίου, ενώ στην συνέχεια με Απόφαση του Τοποτηρητή Μουφτή, που αναρτάται και κοινοποιείται στον Υπουργό ΥΠΑΙΘ, συγκροτείται η Συμβουλευτική Επιτροπή, καθήκοντα Γραμματέα της οποίας εκτελεί το νεώτερο σε ηλικία τακτικό Μέλος της. Προς διατήρηση του κύρους και της νομιμοποίησης των ενεργειών του Τοποτηρητή Μουφτή ανεξαρτήτως της νομιμότητάς τους στην κρίσιμη στιγμή της επιλογής Μουφτή καλό είναι τα Μέλη της τριμελούς άμισθης Επιτροπής Κληρώσεων στο Σχέδιο να αντικατασταθούν και να μην είναι της επιλογής του Τοποτηρητή Μουφτή, αλλά η εν λόγω Επιτροπή να συγκροτείται πέραν του Τοποτηρητή Μουφτή και από τους  αρχαιότερο κατά τα πρεσβεία διορισμού Ιμάμη και τον αρχαιότερο κατά τα πρεσβεία διορισμού Ιεροδιδάσκαλο όμορης Μουφτείας.

Η Συμβουλευτική Επιτροπή διατυπώνει απλή αιτιολογημένη γνώμη περί των προϋποθέσεων και της επάρκειας ενός εκάστου των υποψηφίων του Καταλόγου χωρίς συγκριτική αξιολόγηση των υποψηφίων, συνεδριάζει (άρ. 160) σε μία και μόνη συνεδρίαση χωρίς διακοπή και χωρίς την δυνατότητα επικοινωνίας με τρίτους κεκλεισμένων των θυρών κατόπιν πρόσκλησης του Τοποτηρητή εντός πέντε ημερών από την ανάρτηση της απόφασης συγκρότησης. Το Πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής υποβάλλεται από τον Τοποτηρητή Μουφτή αμελλητί στον Υπουργό ΥΠΑΙΘ. Μολονότι προβλέπεται «μία και μόνη Συνεδρίαση» της Συμβουλευτικής Επιτροπής, ωστόσο προβλέπεται (άρ. 160 παρ.4) η χορήγηση αμελλητί με κάθε πρόσφορο τρόπο διευκρινίσεων επί της διαδικασίας από την Διεύθυνση Θρησκευτικής Διοίκησης ΥΠΑΙΘ: αλήθεια, πώς και πότε μπορεί να επιτευχθεί αυτό;

Η διατύπωση των διατάξεων περί της Συμβουλευτικής Επιτροπής πρέπει να τύχουν έτι περαιτέρω προσεκτικής νομικοτεχνικής επεξεργασίας, διότι η το πρώτον θέσπισή της στην όλη διαδικασία περί τους Μουφτήδες πρέπει να συνδυασθεί από την έναρξή της με την πλήρη απουσία επιφυλάξεων και ανοχών, διότι σε αντίθετη περίπτωση θα τύχουν (δικαιολογημένης...) σκληρής κριτικής εντός – και κυρίως! – εκτός Χώρας. Ενδεικτικώς αναφέρω ότι πρέπει να διευκρινισθούν οι προϋποθέσεις εντοπιότητας συμμετοχής των Μελών στην Επιτροπή ανά Μουφτειακή περιφέρεια ή τα κωλύματα συμμετοχής των Μελών σε όσες Συμβουλευτικές Επιτροπές ήθελε αριθμητικώς συγκροτηθούν.

3. Ο Μουφτής επιλέγεται από τον Υπουργό ΥΠΑΙΘ, αφού εκείνος λάβει υπ’όψιν του την γνώμη και το Πρακτικό της Συμβουλευτικής Επιτροπής (άρ. 161), αναλαμβάνει τα καθήκοντά του και εγκαθίσταται στην Μουφτεία με ειδική τελετή.

Ε.  Στο Σχέδιο Νόμου δεν αντιμετωπίζονται ορισμένα κρίσιμα ζητήματα (ενδεικτικώς) :

(α) το Σχέδιο επιγράφεται στοχοπροσηλωμένα «Εκσυγχρονισμός Μουφτειών Θράκης», ωστόσο σε επίπεδο πολιτειακών επιλογών δεν δίδεται ούτε υπονοείται καμμία κατεύθυνση περί της αναγκαίας πλέον ρύθμισης στην Ελληνική Εννομη Τάξη των ανώτερων θρησκευτικών λειτουργών των εκτός Δυτικής Θράκης μουσουλμανικών κοινοτήτων ως θρησκευτικών κοινοτήτων ημεδαπών και αλλοδαπών κατοίκων στις λοιπές γεωγραφικές περιφέρειες της Χώρας, καθώς και των Ελληνικών μουσουλμανικών κοινοτήτων της Ελληνικής Διασποράς και Ομογένειας ανά τον κόσμο.

(α) δεν υπάρχει πρόβλεψη για την απαραίτητη θέσπιση θέσεως Ελληνα Αρχιμουφτή κατά τα πρότυπα του βασικού Νόμου 2345/1920,

(β) δεν υπάρχει πρόνοια για την απαραίτηση  καθιέρωση θέσεων Βοηθών Μουφτή ανά Μουφτεία,

(γ) δεν καθιερώνεται προς αποφυγή αβελτηριών ο περιορισμός της Τοποτηρητείας της Μουφτείας ως προσωρινής αναπλήρωσης  αποκλειστικώς από έτερο εν ενεργεία Μουφτή κατά τα πρεσβεία του διορισμού στην θέση του Μουφτή,

(δ) δεν επιβάλλεται η πλήρης κατάργηση της διατηρούμενης έως και σήμερα άνευ νομοθετικής ή άλλης υποχρέωσης χρήσης της οθωμανικής γραφής (!) και της τουρκικής γλώσσας (!) στην λειτουργία, στα έγγραφα και στο σύνολο του αρχειακού υλικού της Μουφτείας,

(ε) δεν οργανώνεται η ανυπέρθετη υποχρεωτική μετάφραση εντός πενταετίας το πολύ όλων των εγγράφων του Αρχείου των Μουφτειών (1920-2022) στην Ελληνική γλώσσα,

(στ) δεν οργανώνεται η προσπάθεια καρτερικά συστηματικής επανάκτησης από τις Μουφτείες της εμπιστοσύνης των Ελλήνων μουσουλμάνων συμπολιτών μας, που για τους λόγους τους έχουν «εγκλωβισθεί» στα δίκτυα των ψευδο-μουφτήδων της περιοχής.

(ζ) δεν τονίζεται η σημασία της καθιέρωσης της θεσμικής παρουσίας και διοικητικής-επιχειρησιακής συνήθειας και συνέχειας στις Μουφτείες ως Δημόσιες Υπηρεσίες, όπως  τα ως άνω εν πολλοίς  περιέχονται στο πνεύμα και προβλέπονται στο άρ. 120 Ν. 4763/21.12.2020 (Α’ 254)  «Εθνικό Σύστημα Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (...) και άλλες διατάξεις», που τροποποίησε το άρ. 164 Ν. 4610/2019 (Α’ 70). Στο εν λόγω άρθρο καθιερώνεται η έννοια του Αρχείου των Μουφτειών ως «Αρχείου Θρησκευτικών Κοινοτήτων» (άρ. 120 παρ. 1 εδ. β’, παρ. 2β), ενώ ρυθμίζεται και η ελεύθερη πρόσβαση στο εν λόγω Αρχείο (παρ. 2β εδ. β’). Η εξέλιξη αυτή κρίνεται ως βήμα αρμονικής ένταξης των Μουφτειών στο εν γένει διοικητικό σύστημα της Χώρας μας.

(η) δεν λαμβάνονται επί του θέματος υπ’όψιν οι προτάσεις από το Πόρισμα της Βουλής των Ελλήνων / Διακομματική Επιτροπή  για την Ανάπτυξη της Θράκης 2020-2021 – Στρατηγικός -Αναπτυξιακός Σχεδιασμός Αν[ανατολικής]. Μακεδονίας-Θράκης, Αθήνα 2021 [Μέρος ΙΙΙ, Τμήμα 3, Κεφ. e, σελ. 48-49].

(θ) δεν προβλέπεται διάταξη περί της επί θύραις  οργανωνόμενης συνομωτικά απολύτως παράνομης και άκυρης διαδικασίας «εκλογής» «αιρετού ή εκλεγμένου μουφτή» [sic] στην Δυτική Θράκη το αμέσως επόμενο διάστημα και της σθεναρής εν τη γενέσει του προβλήματος αντιμετώπισής του. Αυτό οδηγεί στο ενδεχόμενο να βρεθεί η Πολιτεία προ αρνητικού «τετελεσμένου» και να χρειασθεί να εκδοθεί λόγω κατεπείγοντος Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.  

(ι)  προς πρόσδοση του απαιτούμενου αυξημένου κύρους στον Μουφτή ως μονοπρόσωπου δικαιοδοτικού οργάνου πρώτου και τελευταίου βαθμού της Ελληνικής Πολιτείας η διαδικασία επιλογής Μουφτή είναι προς το συμφέρον του θεσμού να τροποποιηθεί, ώστε ο Υπουργός ΥΠΑΙΘ να εισηγείται  τον διορισμό του Μουφτή με Προεδρικό Διάταγμα κατόπιν πρότασης του Υπουργικού Συμβουλίου  – στα πρότυπα της επιλογής της Ηγεσίας της Ελληνικής Δικαιοσύνης κατ’ άρ. 90 παρ. 5 Συντάγματος 1975/2019 της Χώρας μας.  

ΣΤ. Παρά τις «εκσυγχρονιστικές» προθέσεις των συντακτών του Σχεδίου Νόμου για τις Μουφτείες κατά παράβαση των προβλέψεων και προνοιών του Ιερού Κορανίου και της Ιεράς Ισλαμικής Παράδοσης για την θέση της γυναίκας και κατά παράβαση της πρόσφατης καταδίκης της Χώρας μας στο ΕΔΔΑ (2018) για την σκόπιμη διατήρηση της υποβαθμισμένης θέσης των γυναικών στην όλη διαδικασία εφαρμογής όχι μόνο της Σαρία, αλλά και της όλης πρακτικής περί τον Μουφτή,  αναχρονιστικό τελικά προκύπτει ότι στην όλη διαδικασία και στην λειτουργία της Μουφτείας και των προβλεπόμενων Ειδικών Επιτροπών της, καθώς και της Συμβουλευτικής Επιτροπής, δεν προβλέπεται η υποχρεωτική συμμετοχή – με ενδεικνυόμενη υποχρεωτική ποσόστωση κατά το ήμισυ (50%), εάν όχι κατά το νομοθετικώς από εικοσαετίας προβλεπόμενο στο Ελληνικό Δίκαιο στα συλλογικά όργανα κατά ένα τρίτο  (1/3) -  των μουσουλμάνων Ελληνίδων της Δυτικής θράκης. Νομίζω ότι η Ελληνική Πολιτεία πρέπει να θεσμοθετήσει ήδη στο Σχέδιο κατ΄εφαρμογή του άρ. 4 Συντάγματος περί ισότητας των φύλων την υποχρεωτική συμμετοχή των γυναικών και να παραβλέψει τυχόν αντιθέτου περιεχομένου αστήρικτες και αβάσιμες προτάσεις ιδίως με το επιχείρημα, ότι η Χώρα μας έχει βρεθεί ακόμα και καθ’ης η Προσφυγή ενώπιον του ΕΔΔΑ και αδικαιολόγητα καταδικασθείσα κατά τις διατάξεις της ΕΣΔΑ στην Απόφαση ΕΔΔΑ «Πολιτιστικός  Σύλλογος Τούρκων Γυναικών Νομού Ροδόπης».

 Ο Ιωάννης Ελ. Κυμιωνής είναι Δικηγόρος ΔΣΑ – Εμμισθος Δικηγόρος Τμήματος Δικαστηρίων ΔΝΥ ΔΥΠΑ, LL.M., LL.M., ΥΔ Παντείου Πανεπιστημίου. [ioanniskymionis@yahoo.gr]

Δειτε την αρθρογραφία του εδώ

Σχόλια