Αίτηση αναστολής εκτέλεσης πράξεων παραπομπής σε επαναληπτικές εξετάσεις σχολείου και μη προαγωγής στην επόμενη τάξη

Διοικ.Εφ.Χανιων 46/2020 Β' Τμ. Ακυρωτικός Σχηματισμός (σε Συμβούλιο) Πρόεδρος: Κ.Καρακεχαγιά-Δρυγιανού/ Εισηγήτρια: Φ.Φαλτσέτα

Αναστολή εκτέλεσης διοικητικών πράξεων κατά το άρθρο 52 του π.δ/τος 18/1989. Απόρριψη του αιτήματος αναστολής εκτέλεσης πράξεων Συλλόγου Διδασκόντων Καθηγητών, με τις οποίες η κόρη της αιτούσας, αφενός παραπέμφθηκε λόγω βαθμολογίας στις επαναληπτικές εξετάσεις περιόδου Σεπτεμβρίου 2020, και, αφετέρου, δεν κρίθηκε άξια προαγωγής λόγω βαθμολογίας και κλήθηκε να επαναλάβει τη φοίτησή της στην ίδια τάξη.  Οι προσβαλλόμενες αποτελούν πράξεις αρνητικού αμιγώς χαρακτήρα και δεν είναι δεκτικές αναστολής εκτέλεσης, διότι, τυχόν αναστολή εκτέλεσης αυτών θα ισοδυναμούσε με ανεπίτρεπτη υποκατάσταση του Δικαστηρίου (σε Συμβούλιο) σε έργα της Διοίκησης. Δεν είναι δυνατόν να διαταχθούν άλλα μέτρα, διότι θα είχαν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία νέας πραγματικής κατάστασης, μη υφιστάμενης κατά τον χρόνο έκδοσης των προσβαλλόμενων πράξεων. Απορρίπτεται η αίτηση. (πηγή:adjustice.gr)

Σχόλια

Αρθρογραφία

Αρθρογραφία
του Γιώργου Καζολέα, Δικηγόρου