Θέση Νομικού στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο

Στο πλαίσιο του Προγράμματος με τίτλο: «Study in Greece: Εξωστρέφεια – Διεθνοποίηση των Ελληνικών Πανεπιστημίων», ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου, σύμφωνα με το άρθρο 64 του Ν. 4485/2017 και την απόφαση της συνεδρίασης υπ’ αριθ. 14/10-06-2021 της Επιτροπής Ερευνών και Διαχείρισης, προτίθεται για την επιλογή και συνεργασία με ένα (1) άτομο, με το οποίο θα συναφθεί σύμβαση έργου με σκοπό την υποστήριξη της λειτουργίας του ανωτέρω προγράμματος και προσκαλεί φυσικά πρόσωπα να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για την ανάληψη του σχετικού έργου : Ένα (1) άτομο, κάτοχος πτυχίου ΑΕΙ Τμήματος Νομικής.

Ειδικότερα το αντικείμενο της θέσης 1 είναι: η εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (ΓΚΔ) της Ε.Ε. Ν.2016/679 και όσον αφορά στο σχεδιασμό, επεξεργασία και πιστοποίηση του εκπαιδευτικού υλικού των θερινών σχολείων και την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων. 

Η χρονική διάρκεια της σύμβασης έργου για τη Θέση 1 ορίζεται για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών από την υπογραφή της και ανάρτησή της, με δυνατότητα παράτασης ή και ανανέωσης της διάρκειας της σύμβασης, με ή χωρίς αύξηση φυσικού και οικονομικού αντικειμένου μετά από αίτημα του Επιστημονικά Υπευθύνου και Απόφαση του Αρμόδιου Συλλογικού Οργάνου, εφόσον παραταθεί ή χρηματοδοτηθεί εκ νέου το έργο και μέχρι τη λήξη του ανωτέρω έργου για την εκτέλεση του οποίου θα συναφθεί η σύμβαση, και εντός των εγκεκριμένων ορίων του προϋπολογισμού του ανωτέρω έργου ή προγράμματος. 

Το ύψος του συνολικού ποσού για την εκτέλεση της ανωτέρω σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000,00 €), συμπεριλαμβανομένων όλων των φόρων, τυχόν ΦΠΑ, όλων των κρατήσεων και των τυχόν ασφαλιστικών εισφορών εργοδότη και εργαζομένου.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν τις αιτήσεις τους και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης με «καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων», μέχρι και τις 06/08/2021 και ώρα 12:00 μ.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας δικηγόρων εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά