Θέση Νομικού στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή Πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου, από φυσικό πρόσωπο Ερευνητής Νομικής, στον οποίο θα ανατεθεί η παραγωγή παραδοτέων, διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως τη λήξη του έργου, ήτοι 19/05/2023, με δυνατότητα να ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό έως την ημερομηνία τυχόν παράτασης του έργου, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ και εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο, χωρίς τη διενέργεια νέας πρόσκλησης.

Αντικείμενο:

Η διερεύνηση και καταγραφή του θεσμικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τις ιαματικές πηγές, τις σχετικές με αυτές υποδομές εντός της περιφέρειας υλοποίησης του έργου, τις προδιαγραφές διοίκησης, διαχείρισης και των αδειών εγκατάστασης του ιαματικού τουρισμού, την προστασία των χρηστών & καταναλωτών του ιαματικού τουρισμού και την διαφύλαξη των προσωπικών τους δεδομένων, η επισήμανση διατάξεων που χρήζουν αναμόρφωσης, επικαιροποίησης ή απλούστευσης και η υποβολή σχετικών εισηγήσεων, η εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών για βέλτιστες τεχνικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν καθώς και η επικοινωνία και μεσολάβηση με διάφορους φορείς, η αντιπροσώπευση της ομάδας έναντι αυτών και η επίλυση τυχόν προβλημάτων & συγκρούσεων.

Το Προϋπολογισθέν ποσό αμοιβής ορίζεται σε € 11.736,00 και δύναται να διαμορφωθεί σύμφωνα με την εξέλιξη και τα προβλεπόμενα του έργου. Το ως άνω ποσό περιλαμβάνει την αμοιβή του δικαιούχου, πάσης φύσης νόμιμες κρατήσεις, ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο δικαιούχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 9 του ν. 4387/2016, και Φ.Π.Α σε περίπτωση υπαγωγής του δικαιούχου σε καθεστώς Φ.Π.Α.

Αιτήσεις μέχρι την 4η Μαρτίου 2021 και ώρα 14:00.

Δείτε την Πρόσκληση εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για νομικούς εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά