Θέση Νομικού Συμβούλου στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος

To ΔΣ του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος προκηρύσσει την πλήρωση θέσεων προσωπικού, με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, διάρκειας τριών (3) ετών, για την κάλυψη δέκα (10) θέσεων Ειδικών Επιστημόνων εγνωσμένης αξίας για την εκπλήρωση των σκοπών του ΕΛ.ΚΕ.Δ. και για την κάλυψη των ιδιαιτέρων αναγκών του Δημοσίου κατά τον έλεγχο των διαστημικών δραστηριοτήτων και την εποπτεία των διαστημικών αντικειμένων, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 16 του άρθρου 60 του ν. 4623/2019, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων και κατ’ αναλογική εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 13 του ν. 3429/2005. Μεταξύ των θέσεων προβλέπεται η πλήρωση 1 θέσης Νομικού Συμβούλου (Legal Services), ειδικότητα ΕΕΠ Νομικών με διάρκεια σύμβασης 3 έτη.

Περιγραφή: Ο/Η ειδικός επιστήμων που θα καλύψει αυτήν τη θέση στο Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος (ΕΛΚΕΔ), θα είναι υπεύθυνος/η για τη σύνταξη και την ερμηνεία νομικών κειμένων, κανόνων και διαδικασιών, συμφωνιών/συμβάσεων με άλλους φορείς (εθνικούς και διεθνείς) που διέπουν τη δραστηριότητα Φορέων του Δημοσίου καθώς και για την παροχή νομικής υποστήριξης προς το Δ.Σ. μέσω νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων που εντάσσονται στο γενικότερο πεδίο των σκοπών και αρμοδιοτήτων του ΕΛΚΕΔ. Ο/η υποψήφιος/α θα πρέπει να είναι πτυχιούχος Νομικών Επιστημών με εξειδίκευση σε θέματα σχετικά με το Δίκαιο του Διαστήματος, ή με Επιστήμη και σύγχρονη Τεχνολογία, ή με το Εμπορικό ή το Εταιρικό ή Διοικητικό δίκαιο. 

Απαραίτητα προσόντα: Οι υποψήφιοι θα πρέπει να κατέχουν: 

• Πτυχίο Νομική Σχολής.

 • Μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών ή Διδακτορικό Δίπλωμα σε θέμα σχετικό με το Δίκαιο του Διαστήματος, ή με Επιστήμη και σύγχρονη Τεχνολογία, ή με το Εμπορικό, ή το Εταιρικό, ή το Διοικητικό δίκαιο. 

• Εργασιακή εμπειρία τουλάχιστον δύο (2) ετών μετά από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου και πρόσθετη αποδεδειγμένη δικαστηριακή ή συμβουλευτική εμπειρία τουλάχιστον επτά (7) ετών. 

• Να είναι δικηγόροι τουλάχιστον παρ’ Εφέταις και μέλη ενός από τους Δικηγορικούς Συλλόγους της χώρας. 

• Άριστη γνώση της Αγγλικής και της Ελληνικής γλώσσας. 

 Πρόσθετα επιθυμητά προσόντα: 

• Προϋπηρεσία σε εθνικό ή διεθνή Διαστημικό Οργανισμό. 

• Ικανότητα στην επίλυση δύσκολων προβλημάτων και διαχείρισης σύνθετου περιβάλλοντος. 

• Κατοχή δεύτερου τίτλου σπουδών σχετικού με Διεθνείς ή Ευρωπαϊκές Σπουδές 

• Καλή γνώση σε δεύτερη ξένη γλώσσα (Γερμανική, Γαλλική, Ισπανική, Ιταλική) 

Τύπος θέσης: Πλήρους απασχόλησης 

Οι Αιτήσεις Υποψηφιότητας, τα Βιογραφικά Σημειώματα και οι Επιστολές Ενδιαφέροντος και Κινήτρου των υποψηφίων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΕΛ.ΚΕ.Δ. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου sec@hsc.gov.gr εντός προθεσμίας 30 ημερών από την δημοσίευση της προκήρυξης στο Τεύχος Προκηρύξεων του Ανώτατου Συμβουλίου Επιλογής Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.).

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας για νομικούς εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά