Θέση Δικηγόρου στο Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων προκηρύσσει την πλήρωση με επιλογή μιας (1) κενής οργανικής θέσης δικηγόρου παρ' Αρείω Πάγω, με έμμισθη εντολή, του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4194/2013 (ΦΕΚ 208/Α'/2013) και του άρθ. 14 του Ν. 2190/1994 (ΦΕΚ Α 28).

Ο Δικηγόρος αναλαμβάνει να παρέχει στο Νοσοκομείο, κάθε υπηρεσία συνδεόμενη με το επάγγελμα και την ιδιότητά του ως δικηγόρου, σε κάθε υπόθεση αυτού, οποιασδήποτε φύσεως, δικαστικής ή εξώδικης προς εξυπηρέτηση των συμφερόντων του Νοσοκομείου, την παροχή νομικών συμβουλών και γνωμοδοτήσεων για τη διασφάλιση της νομιμότητας των διοικητικών πράξεων των οργάνων διοίκησης του Νοσοκομείου και των επί μέρους Υπηρεσιών, την επεξεργασία και νομικό έλεγχο των συμβάσεων που συνάπτει το Νοσοκομείο προς τρίτους και των προκηρύξεων για την ανάθεση έργων, προμηθειών και υπηρεσιών σε τρίτους, την εκπροσώπηση του Νοσοκομείου στα δικαστήρια κάθε βαθμού, φύσεως και αρμοδιότητας καθώς και ενώπιον Διοικητικών Αρχών, την παράσταση στις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου του νοσοκομείου για την παροχή νομικών συμβουλών γραπτά ή προφορικά, την τήρηση αρχείου με προσωπική ευθύνη κάθε υπόθεσης που διεκπεραιώνει και στην παροχή κάθε είδους νομικών υπηρεσιών, για την εξυπηρέτηση των αναγκών του Πανεπιστημιακού γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 

Ο απασχολούμενος κατά τα ανωτέρω δικηγόρος υποχρεούται σε παροχή υπηρεσίας στο οικείο κατάστημα του νοσοκομείου για χρόνο που ανταποκρίνεται στις εκάστοτε υπηρεσιακές ανάγκες εφόσον δεν συντρέχει περίπτωση παράστασης ενώπιον δικαστικών ή διοικητικών αρχών. Ο εν λόγω δικηγόρος θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί δικηγόρων και βάσει των διαλαμβανομένων στις διατάξεις του άρθρου 9 παρ. 10 περίπτωση γ΄ του Κεφ. Β΄ του Ν. 4354/2015 (ΦΕΚ 176/Α/2015) και θα υπόκειται στην ασφάλιση του Ταμείου Νομικών και λοιπών νομίμων κρατήσεων.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Δείτε και αλλες θεσεις εργασιας για δικηγορους εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά