Θέση Νομικού/ής Συμβούλου στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου

Ο Διοικητής του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Νομικού/κής Συμβούλου με έμμισθη εντολή του ΠαΓΝΗ, και προσκαλούμε δικηγόρους παρ’ Αρείω Πάγω ή παρ΄ Εφέταις που διαθέτουν τα απαραίτητα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα να υποβάλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Ο/Η Δικηγόρος που θα προσληφθεί θα αμείβεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα περί Δικηγόρων και την παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν.4354/2015 (ΦΕΚ 176/16-12-2015/τ.Α΄) και θα ασφαλίζεται στον οικείο ασφαλιστικό του φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια