Τρεις (3) θέσεις Δικηγόρων στον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ

Ο Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε), πρόκειται σύμφωνα με το άρθρο 112 του Ν. 4685/2020,  να συνάψει είκοσι οκτώ (28) συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με διετή διάρκεια, για την κάλυψη των έκτακτων αναγκών, μεταξύ αυτών και τρεις (3) συμβάσεις με Δικηγόρους. 

Απαιτείται Πτυχίο Νομικού Τμήματος Σχολής Ελληνικού Πανεπιστημίου ή ισότιμου τίτλου Νομικού Τμήματος Πανεπιστημιακής Σχολής του Εξωτερικού και να έχουν συνολικό χρόνο άσκησης του δικηγορικού λειτουργήματος τουλάχιστον πέντε (5) χρόνια από την εγγραφή τους σε Δικηγορικό Σύλλογο της επικράτειας. 

Επίσης να έχουν Εργασιακή Εμπειρία , ή Εξειδίκευση τουλάχιστον πέντε (5) ετών: · σε θέματα Αστικού Δικαίου, · Σε θέματα Εμπορικού Δικαίου · Σε θέματα Δημοσίου Δικαίου. · Σε θέματα ενεργειακού Δικαίου.

Προθεσμία υποβολής αίτησης υποψηφιότητας: 5 Ιουλίου 2020. 24:00

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε και άλλες θέσεις εργασίας εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά