Άρνηση πρόσβασης γονέα σε δεδομένα του ανήλικου τέκνου του


Aρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα αρ. απόφασης 4/2020: Πρόσβαση γονέα σε δεδομένα ανήλικου τέκνου.
Η Αρχή επέβαλε κύρωση σε Κέντρο λογοθεραπείας επειδή α) δεν ικανοποίησε το δικαίωμα πρόσβασης γονέα ασκούντος τη γονική μέριμνα στα δεδομένα του ανήλικου τέκνου του και β) δεν συμμορφώθηκε με σχετική σύσταση της Αρχής.
Συγκεκριμένα, το Κέντρο δεν χορήγησε στον πατέρα ασκούντα τη γονική μέριμνα κατόπιν αιτήματος του τελευταίου τον αριθμό των συνεδριών λογοθεραπείας στις οποίες υποβλήθηκε το ανήλικο τέκνο του, καθώς και των αντίστοιχων φορολογικών παραστατικών, στα οποία αναγράφεται το όνομα του ανηλίκου.
Η άρνηση του Κέντρου οφειλόταν, ιδίως, στην έλλειψη σχετικής συγκατάθεσης της μητέρας του ανήλικου τέκνου, καθώς και στη δυνατότητα λήψης των αιτούμενων πληροφοριών μέσω δικαστικής οδού.
Το Κέντρο ενέμεινε στην άρνηση αυτή ακόμη και μετά από σχετική σύσταση της Αρχής να ικανοποιήσει το εν λόγω δικαίωμα. Η Αρχή έκρινε ότι δεν υφίσταται λόγος περιορισμού του δικαιώματος πρόσβασης του πατέρα σε αυτά τα δεδομένα.

Σχόλια