Υποχρέωση του δικαστηρίου να ενημερώσει τον υπόχρεο διάδικο για την παράλειψη κατάθεσης του παραβόλου - Προϋποθέσεις (ΔΕφΠατρών)


Διοικητικό Εφετείο Πατρών 246/2017: Η υποχρέωση του δικαστηρίου να ενημερώσει τον υπόχρεο διάδικο για την παράλειψή του να καταθέσει το προβλεπόμενο παράβολο στοιχειοθετείται μόνο στην περίπτωση που ο διάδικος ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος παρέστη αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται, ενώ για να απευθυνθεί η σχετική πρόσκληση στο δικηγόρο που παρέστη, απαιτείται αυτός να έχει νομιμοποιηθεί προσηκόντως ως δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου.
Εφαρμοζόμενες διατάξεις: άρθρο 277. 139 του Κ.Δ.Δ. (ν. 2717/1999)         
«Κατά τις ανωτέρω διατάξεις, ναι μεν η μη καταβολή του ως άνω παραβόλου έως την πρώτη συζήτηση δεν οδηγεί, κατ' αρχήν, στην άμεση απόρριψη της έφεσης ως απαράδεκτης, αφού θεσπίζεται υποχρέωση του δικαστηρίου να μετέλθει πρώτα τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 139Α του Κ.Δ.Δ., προκειμένου να ενημερώσει τον υπόχρεο διάδικο για την υφιστάμενη παράλειψή του, και μόνο σε περίπτωση που αυτή αποβεί άκαρπη μπορεί να χωρήσει στην ανωτέρω απόρριψη (Ολομ. ΣτΕ 601/ 2012, ΣτΕ 1223/ 2015), πλην όμως, όπως έχει κριθεί, η εν λόγω υποχρέωση του δικαστηρίου στοιχειοθετείται μόνο στην περίπτωση που ο διάδικος ή ο πληρεξούσιός του δικηγόρος παρέστη αυτοπροσώπως κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, ενώ σε αντίθετη περίπτωση, τέτοια υποχρέωση δεν υφίσταται (ΣτΕ 398/2015, 3301/ 2012, 4416/2005). Τέλος, ο δικηγόρος στον οποίο μπορεί, όπως ρητώς αναφέρεται στην ανωτέρω διάταξη, να απευθυνθεί η σχετική πρόσκληση, απαιτείται οπωσδήποτε να έχει νομιμοποιηθεί προσηκόντως (κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 30 παρ. 2 και 3 του Κ.Δ.Δ.) ως δικαστικός πληρεξούσιος του διαδίκου (ΣτΕ 1223/2015). 3. Επειδή, στην προκειμένη περίπτωση, οι εκκαλούντες, κατέβαλαν, έως την παρούσα πρώτη συζήτηση στο ακροατήριο, ένα παράβολο ποσού 150 ευρώ, μολονότι κάθε ένας από αυτούς όφειλε να καταβάλει παράβολο ύψους 75 ευρώ. Για το λόγο αυτό, ο οποίος εξετάζεται αυτεπαγγέλτως, βάσει του άρθρου 35 του Κ.Δ.Δ., πρέπει η κρινόμενη έφεση να απορριφθεί ως απαράδεκτη (ΣτΕ 2207/2015, 285/2015, 2964/ 2014 κ.ά.), χωρίς, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν στην προηγούμενη σκέψη, να συντρέχει εν προκειμένω νόμιμη περίπτωση να ενεργοποιηθεί προηγουμένως η διαδικασία του άρθρου 139Α του Κ.Δ.Δ., ενόψει του ότι κατά τη συζήτηση της υποθέσεως οι εκκαλούντες παρέστησαν μεν δια του φερομένου ως πληρεξουσίου δικηγόρου τους Αθανασίου Διαμαντόπουλου, ο οποίος ζήτησε και έλαβε προθεσμία δέκα (10) ημερών προκειμένου να καταθέσει νομιμοποιητικά έγγραφα, τα οποία, ωστόσο, ουδέποτε κατέθεσε, λόγος, άλλωστε, για τον οποίο η κρινόμενη έφεση πρέπει, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 5 του Κ.Δ.Δ., να απορριφθεί ως απαράδεκτη. Απορρίπτει την έφεση».
(δημοσίευση:Αχαϊκή Διοικητική Νομολογία, 2019, ΔΣ Πατρών)

Σχόλια