Δημοσιοποίηση στο διαδίκτυο καταλόγου οφειλετών στο Δημόσιο: Συνταγματικά ανεκτή η επεξεργασία προσωπικών δεδομένων σύμφωνα με την Αρχή Προστασίας

H Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα με την υπ’ αρ. 6/2017 Γνωμοδότησή της, έκρινε ότι το µέτρο της δηµοσιοποίησης στο ∆ιαδίκτυο από την ΑΑ∆Ε, ως υπεύθυνο επεξεργασίας, καταλόγου οφειλετών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης, το οποίο επέλεξε ο Έλληνας νοµοθέτης (µε την εισαγωγή των ρυθµίσεων του άρθρου 9 του Ν. 3943/2011) ως καταρχήν πρόσφορο για την εκπλήρωση των φορολογικών υποχρεώσεων των πολιτών προς το Κράτος, σε περίοδο δυσµενών δηµοσιονοµικών συνθηκών, συνιστά µία συνταγµατικώς ανεκτή επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των αναφεροµένων προσώπων, η οποία δεν εξέρχεται των ορίων της προσφορότητας και της αναγκαιότητας και, συνεπώς, δεν έρχεται σε αντίθεση προς κανόνες υπέρτερης τυπικής ισχύος, οι οποίοι κατοχυρώνουν το δικαίωµα του ατόµου στην προστασία από την επεξεργασία δεδοµένων του προσωπικού χαρακτήρα, και, ειδικότερα, προς τα άρθρα 2 παρ. 1, 9Α και 25 παρ. 1 του Συν/τος, 8 του Χάρτη Θεµελιωδών ∆ικαιωµάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8 της ΕΣ∆Α, 6 παρ. 1 στοιχ. (γ΄) της Οδηγίας 95/46/ΕΚ και 9 παρ. 2 της Σύµβασης 108 (1981) του Συµβουλίου της Ευρώπης. Απαιτείται όµως, σύμφωνα με την Αρχή, η αξιολόγηση της εφαρµογής του ανωτέρω µέτρου προκειµένου να κριθεί η αποτελεσµατικότητά του σε σχέση µε τον προαναφερόµενο σκοπό δηµοσίου συµφέροντος. Προς τούτο, η ΑΑ∆Ε, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, οφείλει να συγκεντρώσει αξιόπιστα αναλυτικά στατιστικά στοιχεία αναφορικά µε την ουσιαστική αποτίµηση του µέτρου της δηµοσιοποίησης οφειλετών ληξιπρόθεσµων οφειλών προς το ∆ηµόσιο και τον ΕΦΚΑ, τα οποία να καλύπτουν χρονικό διάστηµα πέντε ετών, ώστε να προκύπτει επαρκώς η συµβολή της επεξεργασίας αυτής στην επίτευξη του προαναφερόµενου έργου δηµοσίου συµφέροντος και εµπίπτοντος στην άσκηση δηµοσίας εξουσίας, και να προσκοµίσει τα στοιχεία αυτά στην Αρχή, η οποία θα δύναται να επανεξετάσει τη νοµιµότητα του µέτρου µε βάση τα δεδοµένα που θα έχουν προκύψει κατά το χρονικό αυτό διάστηµα. Δείτε το κείμενο της γνωμοδότησης εδώ

Σχόλια