Άρνηση χορήγησης στεγαστικού επιδόματος φοιτητών χωρίς δικαστική απόφαση κηδεμονίας (ΣτΠ)

Στο Συνήγορο του Πολίτη προσέφυγε µητέρα φοιτήτριας, ευρισκόµενη σε διάσταση µε το σύζυγό της, διαµαρτυρόµενη για την άρνηση της τότε αρµόδιας Υπηρεσίας ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου (με το ν. 4452/2017 (άρθρο 31 παρ. 4), στην περίπτωση δικαιούχων που φοιτούν σε φορείς που εποπτεύονται από το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, το στεγαστικό επίδοµα φοιτητών χορηγείται πλέον από τους φορείς αυτούς (Πανεπιστήµια, ΤΕΙ, ΑΣΠΑΙΤΕ, Α.Ε.Α.)), να της χορηγήσει το στεγαστικό επίδοµα φοιτητών ακαδηµαϊκού έτους 2013-2014 και για την απαίτηση της Υπηρεσίας να προσκοµίσει, πέραν των λοιπών δικαιολογητικών, και δικαστική απόφαση «που να ορίζει ότι την κηδεµονία της πρωτοετούς φοιτήτριας, πριν την ενηλικίωση της κατείχε η δικαιούχος». Η µητέρα και ο πατέρας της φοιτήτριας κατά το κρίσιµο φορολογικό έτος υπέβαλαν ξεχωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και την φοιτήτρια δήλωσε ως προστατευόµενο µέλος η µητέρα. Η αρµόδια Υ∆Ε θεµελίωσε την απαίτησή της σε διάταξη του σχετικού κανονιστικού πλαισίου σύµφωνα µε την οποία ως απαραίτητο δικαιολογητικό ορίζεται και «οποιοδήποτε άλλο στοιχείο ή δικαιολογητικό ζητηθεί από την εκκαθαρίζουσα υπηρεσία». H Ανεξάρτητη Αρχή επισήµανε ότι οι διατάξεις περί στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών προσδιορίζουν ως δικαιούχο γονέα αυτόν που βαρύνει φορολογικά ο φοιτητής, παραπέµποντας στις ρυθµίσεις του κώδικα φορολογίας εισοδήµατος, ενώ για τον έλεγχο και την αποδοχή των αντίστοιχων δηλώσεων αρµόδιος είναι ο προϊστάµενος της ∆.Ο.Υ., και όχι η Υ∆Ε. Οι διατάξεις περί στεγαστικού επιδόµατος φοιτητών δεν αναφέρονται σε ειδικότερες έννοιες και καταστάσεις ρυθµιζόµενες από το οικογενειακό δίκαιο, όπως η γονική µέριµνα, η επιµέλεια κλπ. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η διακριτική ευχέρεια που αναγνωρίζει ο νοµοθέτης στους αρµόδιους για τη χορήγηση του επιδόµατος φορείς όσον αφορά τον προσδιορισµό επιπρόσθετων απαιτούµενων δικαιολογητικών, είναι σχετική. Με βάση αυτή δεν µπορεί να εξαναγκάζεται ο πολίτης σε δικαστική προσφυγή για τη ρύθµιση οικογενειακών του σχέσεων προκειµένου να καταστεί δικαιούχος της ενίσχυσης. Μετά την παρέµβαση της Ανεξάρτητης Αρχής, η αρµόδια ∆ιεύθυνση της Κεντρικής Υπηρεσίας του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους µε έγγραφό της έδωσε οδηγίες στην Υ∆Ε να χορηγήσει στην προκείµενη περίπτωση το στεγαστικό επίδοµα φοιτητών στη µητέρα της φοιτήτριας, όπως και έγινε. (Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη : Ευανθία Σαββίδη Ειδική επιστήµονας: Μαρία Κετσιτζίδου)

Σχόλια