Αλλαγές στο Νόμο 4412/16 για τις Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών

Ο Νόμος 4491/2017 «Νομική αναγνώριση της ταυτότητας φύλου - Εθνικός Μηχανισμός Εκπόνησης, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Σχεδίων Δράσης για τα Δικαιώματα του Παιδιού και άλλες διατάξεις» επέφερε αλλαγές στο Νόμο 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» όσον αφορά στις διατάξεις για τη Δικαστική προστασία στο πεδίο που προηγείται της σύναψης της σύμβασης και την έναρξη ισχύος του νόμου.
Ειδικότερα το Άρθρο 27 προβλέπει: «Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής και συζητείται το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερών από την κατάθεσή της.»
Το  Άρθρο 28 προβλέπει: « Στο άρθρο 379 του ν. 4412/2016 προστίθεται παραγραφος 14 ως εξής: «14. Προσφυγές ή αγωγές, που έχουν κατατεθεί μέχρι την 1.11.2017, δικάζονται από το Δικαστήριο, στο οποίο έχουν κατατεθεί. Εξαιρετικά, όσες από αυτές εκκρεμούν στο πολιτικό Πενταμελές Εφετείο αλλά δεν είναι εγγεγραμμένες στο πινάκιο γιατί έχει ματαιωθεί η συζήτησή τους, όταν επαναφερθούν για συζήτηση, θα εισαχθούν στο πολιτικό Τριμελές Εφετείο

Σχόλια