Νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις- Διορισμός δικηγόρου- Προσκόμιση της Πράξης Διορισμού αλλά όχι εξουσιοδότησης

Άρειος Πάγος αρ. απόφασης 319/2016 (ποιν.): Νομική βοήθεια σε ποινικές υποθέσεις- Διορισμός δικηγόρου- Προσκόμιση της Πράξης Διορισμού αλλά όχι και εξουσιοδότησης- Απόρριψη αίτησης αναίρεσης.
«Κατ’ άρθρο 1 του Ν.3226/2004 ορίζεται ότι: 1. Δικαιούχοι νομικής βοήθειας είναι οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες κράτους μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δικαιούχοι είναι, επίσης, οι χαμηλού εισοδήματος πολίτες τρίτου κράτους και ανιθαγενείς, εφόσον έχουν, νομίμως, κατοικία ή συνήθη διαμονή στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κατ’ άρθρο δε 7 του ιδίου Νόμου ορίζεται ότι:
1.Η παροχή νομικής βοήθειας σε ποινικές υποθέσεις συνίσταται στο διορισμό συνηγόρου. 2.Συνήγοροι ορίζονται υπέρ κατηγορουμένου: α) για κακουργήματα, κατά το στάδιο της ανάκρισης και κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, β) για πλημμελήματα αρμοδιότητος Τριμελούς Πλημμελειοδικείου για τα οποία προβλέπεται ποινή φυλακίσεως τουλάχιστον έξι (6) μηνών, κατά τη συζήτηση της υποθέσεως στο ακροατήριο, γ) για εφέσεις κατ’ αποφάσεως Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων, Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου, Τριμελούς Πλημμελειοδικείου και για παράσταση κατά την εκδίκαση αυτών ενώπιον του δευτεροβάθμιου Δικαστηρίου εφόσον πρωτοδίκως έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών, δ) για αναιρέσεις κατ’ αποφάσεων των ως άνω Δικαστηρίων και κατ’ αποφάσεων του Μικτού Ορκωτού Εφετείου, του Πενταμελούς Εφετείου και του Τριμελούς Εφετείου Πλημμελημάτων, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον ενός έτους, ε) για αιτήσεις επαναλήψεως της Διαδικασίας υπέρ καταδικασμένου, εφόσον έχει επιβληθεί στερητική της ελευθερίας ποινή τουλάχιστον έξι μηνών, 3....4. Προϋπόθεση για την παροχή νομικής βοήθειας σε περιπτώσεις άσκησης και υποστήριξης ένδικων μέσων και βοηθημάτων είναι να είναι αυτά παραδεκτά και να μην είναι προφανώς αβάσιμα.
Περαιτέρω, από το συνδυασμό των άρθρων 96, 42 παρ.2, 474 παρ.1, 465, 513 παρ. 1 και 3 και 514 ΚΠοινΔ προκύπτει ότι ο διάδικος μπορεί να αντιπροσωπεύεται ή να συμπαρίσταται στην ενώπιον του Αρείου Πάγου συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως με συνήγορο, ο οποίος μπορεί να διορισθεί και με απλή έγγραφη δήλωση του διαδίκου, του οποίου η υπογραφή βεβαιώνεται και από δικηγόρο. Ο κατά τα άνω διορισμός παρέχει στο συνήγορο την εξουσία να εκπροσωπεί το διάδικο σε όλες τις διαδικαστικές πράξεις που αφορούν τη συγκεκριμένη ποινική υπόθεση, εκτός αν η πληρεξουσιότητα παρέχεται για ορισμένες μόνο από τις πράξεις αυτές.
Αν κατά τη συζήτηση της αιτήσεως αναιρέσεως ο αναιρεσείων δεν παρασταθεί με συνήγορο ή δεν εκπροσωπηθεί από συνήγορο νομίμως εξουσιοδοτημένο προς τούτο, θεωρείται μη εμφανιζόμενος (και εφόσον έχει κλητευθεί νόμιμα και εμπρόθεσμα) η αίτησή του απορρίπτεται.
Στη προκείμενη περίπτωση, από την παραδεκτή επισκόπηση των εγγράφων της δικογραφίας προκύπτουν τα ακόλουθα: Ο αναιρεσείων, κατά την σημερινή εκφώνηση της αιτήσεώς του εκπροσωπήθηκε από τον δικηγόρο Αθηνών…, ο οποίος, για την νομιμοποίησή του, προσκόμισε την με αριθμό 184/2015 Πράξη του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διευθύνσεως του Εφετείου Αθηνών.
Με την Πράξη όμως αυτή παρέχεται στον ως άνω δικηγόρο η δυνατότητα να ασκήσει αναίρεση [και μόνο] κατά της με αριθμό 3141/2014 αποφάσεως του Πενταμελούς Εφετείου Αθηνών, με την οποία ο κατηγορούμενος M. T. καταδικάσθηκε σε κάθειρξη 22 ετών.
Σύμφωνα με τα προεκτεθέντα, ο αναιρεσείων, που κλητεύθηκε νόμιμα και εμπρόθεσμα … δεν εκπροσωπήθηκε νόμιμα από τον ως άνω [αφού πέραν της ως άνω Πράξεως δεν προσκόμισε άλλη σχετική εξουσιοδότηση] και κατά συνέπεια η ένδικη αίτηση πρέπει να απορριφθεί και να καταδικασθεί ο αναιρεσείων στα δικαστικά έξοδα (άρθρο 583 παρ. 1 Κ.Ποιν.Δ.)». (areiospagos.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά