Ερμηνεία του όρου «οικείος δικηγορικός σύλλογος»: Απόφαση του ΔΣ Σερρών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου Σερρών αποφάνθηκε επί του ζητήματος του εννοιολογικού προσδιορισμού του νεοπαγούς όρου “οικείος Δικηγορικός Σύλλογος“ (αρ. 61 Ν. 4194/2013 (Κώδικας Δικηγόρων)), σε συνάρτηση με τη ιδιότητα του δικηγόρου και δη αυτού του εταίρου ή του συνεργάτη  δικηγορικής εταιρείας.
Σύμφωνα με την απόφαση έγινε δεκτό ότι:
1. Oικείος Δικηγορικός Σύλλογος είναι αυτός του οποίου ο Δικηγόρος είναι μέλος, ανεξαρτήτως της έδρας της δικηγορικής εταιρείας της οποίας είναι εταίρος ή συνεργάτης είτε κατ` αποκοπήν είτε αποκλειστικός, κατά τις διακρίσεις του άρθρου 48 του ΚωδΔικ και
2. Tο σχετικό δε γραμμάτιο προκαταβολής εισφορών δεν μπορεί παρά να είναι εκδόσεως του Δικηγορικού Συλλόγου στον οποίο είναι εγγεγραμμένος ο Δικηγόρος που προβαίνει στην “άσκηση κάθε είδους ενδίκων βοηθημάτων ή μέσων και για την παράσταση του ενώπιον των δικαστηρίων και των δικαστικών συμβουλίων, ενώπιον δικαστών με την ιδιότητα τους ως ανακριτών ή εισηγητών ή εντεταλμένων δικαστών και γενικά για την παροχή υπηρεσιών, που σχετίζονται με την έναρξη και τη διεξαγωγή της δίκης, το στάδιο της απόπειρας συμβιβαστικής επίλυσης της διαφοράς ή της εξωδικαστικής διαμεσολάβησης ή δικαστικής μεσολάβησης ή της διαδικασίας εκούσιας δικαιοδοσίας, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται και οι διαδικασίες παροχής προσωρινής δικαστικής προστασίας ή έκδοσης δικαστικής διαταγής".

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά