Έως τις 27 Ιουλίου η προθεσμία για την εγκατάσταση POS. Δημοσιεύθηκε η Υπουργική Απόφαση

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Β 1445/2017) η υπ’αριθμ. 45231  Κοινή Υπουργική Απόφαση «Ρύθμιση Υποχρέωσης Αποδοχής Πληρωμών με Κάρτα, σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4446/ 2016, (Α΄ 240)».
Τα πρόσωπα που παρέχουν Νομικές Δραστηριότητες (ΚΑΔ 69.10) είναι μεταξύ των δικαιούχων πληρωμής της περ. γ’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016 (Α’ 240 που υποχρεούνται να αποδέχονται μέσα πληρωμής με κάρτα κατά την ολοκλήρωση των πράξεων πληρωμής που πραγματοποιούν καταναλωτές της περ. α’ του άρθρου 62 του ν. 4446/2016, (Α’ 240).  Σύμφωνα με την απόφαση, οι ως άνω Υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της ΚΥΑ, που έγινε στις 27/4/2017. Στους παραβάτες επιβάλλεται διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων (1.500) ευρώ. Δείτε την ΚΥΑ όπως δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά