Ανάθεση καθηκόντων υποθηκοφύλακα σε ειρηνοδίκες: Επιστολή της Ένωσης Δικαστών στον Υπ.Δικαιοσύνης

Επιστολή στον Υπουργό Δικαιοσύνης απέστειλε η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων Ελλάδας ζητώντας την απόσυρση διάταξης νομοσχεδίου που προβλέπει την ανάθεση αρμοδιοτήτων στους ειρηνοδίκες σε περίπτωση μετατροπής
άμισθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο. Όπως αναφέρεται στην επιστολή «με το άρθρο 32  του ανωτέρω νομοσχεδίου, με το οποίο επέρχονται τροποποιήσεις στο ν.δ.811/811/19.1.1971 (ΦΕΚ Α’ 9),  προτείνεται η  μετατροπή σε έμμισθα για όσα άμισθα υποθηκοφυλακεία συντρέχει «περίπτωση θανάτου ή για οποιονδήποτε λόγο οριστικής αποχώρησης του υποθηκοφύλακα από την υπηρεσία». Μεταξύ άλλων προβλέπεται  ότι σε περίπτωση μετατροπής ειδικού αμίσθου υποθηκοφυλακείου σε έμμισθο και σε περίπτωση που καθήκοντα προϊσταμένου ασκεί υπάλληλος που δεν ανήκει στην κατηγορία ΠΕ (πτυχιούχος νομικής), η καταχώρηση πράξης ή απόφασης που έχει σχέση με την σύσταση , μεταβίβαση ή κατάργηση εμπραγμάτων δικαιωμάτων στα βιβλία μεταγραφών διενεργείται από Ειρηνοδίκη, που υπηρετεί εντός της ειρηνοδικειακής περιφέρειας στην οποία ανήκει το υποθηκοφυλακείο και ο οποίος ορίζεται με πράξη του διευθύνοντος το Ειρηνοδικείο».
Σύμφωνα με την Ένωση Δικαστών «η ανωτέρω διάταξη κατά την γνώμη μας είναι ιδιαιτέρως προβληματική, καθόσον πέραν της ιδιαίτερης περιπλοκότητας του ελέγχου των πράξεων (ιδίως στα υποθηκοφυλακεία που λειτουργούν και ως κτηματολογικά γραφεία), για τα οποία απαιτείται σταθερή και μόνιμη απασχόληση  αρμοδίου Υποθηκοφύλακα και όχι περιστασιακή ενός αναπληρωτή (για αόριστο χρόνο) , η συγκεκριμένη ανάθεση αρμοδιότητας, εκφεύγει κατ’ αρχήν του δικαιοδοτικού έργου των  Ειρηνοδικών, τυγχάνει δε αντισυνταγματική καθόσον σύμφωνα με το άρθρο 89 παρ. 3 εδάφιο 1 του Συντάγματος, «Η ανάθεση διοικητικών καθηκόντων σε δικαστικούς λειτουργούς απαγορεύεται.».

Σχόλια