Ανακοίνωση του Εφετείου Θεσσαλονίκης για το Ηλεκτρονικό Παράβολο Αναβολής

Ανακοίνωση σχετικά με το ηλεκτρονικό παράβολο της αναβολής εξέδωσε το Εφετείο Θεσσαλονίκης. Η ανακοίνωση έχει ως εξής: «Με τον ν. 4446/2016 (ΦΕΚ Α' 240/22-12-2016), από 22-1-2017 για τη χορήγηση αναβολής ενώπιον των Πολιτικών Δικαστηρίων
κατόπιν αιτήματος διαδίκου είναι απαραίτητη η κατάθεση υπέρ του Ταμείου Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) παράβολου, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 35 του παραπάνω νόμου. Το παράβολο για τη χορήγηση της εν λόγω αναβολής παραδίδεται επί της έδρας πριν την υποβολή του αιτήματος.
Στην περίπτωση που ο διάδικος επιλέξει την έκδοση ηλεκτρονικού παράβολου (e-παραβόλου) για την υποβολή αιτήματος χορήγησης αναβολής, είναι απαραίτητο, για τη χορήγησή της, να έχει ολοκληρωθεί η πληρωμή του παράβολου με την υποβολή του αιτήματος.
Επομένως, την ημέρα που υποβάλλεται το αίτημα, είναι απαραίτητο το ηλεκτρονικό παράβολο να είναι εξοφλημένο και να μην αναφέρεται μεταγενέστερη καταληκτική ημερομηνία πληρωμής αυτού. Στην αντίθετη περίπτωση το παράβολο δεν θα γίνεται δεκτό». Δείτε το έγγραφο στο dsth.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά