Αλλαγές στον Υιοθεσία: Τροποποιούνται τα άρθρα 740 και 800 ΚΠολΔ

Με τροπολογία που κατατέθηκε στα πλαίσια του νομοσχεδίου του Υπ.Δικαιοσύνης «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη - Παράβολα, Οικειοθελής αποκάλυψη αδήλωτων εισοδημάτων, Ηλεκτρονικές συναλλαγές, Τροποποιήσεις του ν. 4270/2014 και λοιπές
διατάξεις», επαναφέρεται η καθ’ ύλη αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου στις υποθέσεις της υιοθεσίας. Επίσης ορίζεται ότι αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε Μονομελές Πρωτοδικείο της Επικράτειας, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους αιτούντες να υποβάλλουν αίτηση υιοθεσίας σε δικαστήριο άλλο από αυτό του τόπου συνήθους διαμονής τους. Η νέα προτεινόμενη ρύθμιση που επιφέρει τροποποιήσεις στα άρθρα 740 και 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας, έχει ως εξής:
1.Η παράγραφος 1 του άρθρου 740 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «1.Στην αρμοδιότητα του Μονομελούς Πρωτοδικείου υπάγονται οι υποθέσεις οι οποίες αναφέρονται στο άρθρο 739, η θέση προσώπου σε ακούσια νοσηλεία, σύμφωνα με τις διατάξεις του ουσιαστικού δικαίου, καθώς και η ανακοπή των άρθρων 787 του παρόντος και 82 ΑΚ. Εξαιρούνται οι υποθέσεις που αφορούν την ιατρικών υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, οι οποίες υπάγονται στην αρμοδιότητα των πολυμελών πρωτοδικείων και εκείνες που από το νόμο υπάγονται στην αρμοδιότητα των ειρηνοδικείων».
2. Στην αρχή της παραγράφου 1 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας προστίθεται εδάφιο πρώτο ως εξής: «Αρμόδιο για την τέλεση της υιοθεσίας είναι κάθε Μονομελές Πρωτοδικείο της επικράτειας».
3.Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 800 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας αντικαθίσταται ως εξής: «Οι συναινέσεις για την υιοθεσία δηλώνονται ενώπιον του δικαστηρίου που τελεί την υιοθεσία σε ιδιαίτερο γραφείο χωρίς δημοσιότητα».
4. Η ισχύς των διατάξεων των ως άνω παραγράφων αρχίζει από 16 Ιανουαρίου 2017.

Σχόλια