Παράταση των προθεσμιών του άρ. 237 ΚΠολΔ για κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις διαδίκων

Σύμφωνα με απόφαση του Προέδρου του Τριμελούς Συμβουλίου Διεύθυνσης του Πρωτοδικείου Αθηνών Ελ. Γεωργίλη, παρατείνονται οι προθεσμίες κατ΄ άρθον 237 παρ. 4 εδ. α του Κ.Πολ.Δ (υποθέσεις που δικάζονται με τον Κ.Πολ.Δ όπως ίσχυε πριν την
τροποποίησή του με τον ν,. 4335/2015), για την κατάθεση προσθήκης στις προτάσεις των διαδίκων για συγκεκριμένα πινάκια:
1. Τα πινάκια Αα και Ακ, δικάσιμος 14/11/2106 έως 30/11/2016
2. Το πινάκιο Γι δικάσιμος 15/11/2016 έως 1/12/2016
3. Τα πινάκια Στ2-Στ3 δικ΄σιμος 16/11/2016 έως τις 30/11/2016 και τα πινάκια ΣΤ1, ΣΤ4-ΣΤ5 έως 1/12/2016
4. Τα πινάκια Η1-Η7 δικάσιμος 17/11/2016 έως 2/12/2106
Η παράταση δίνεται, όπως αναφέρει η απόφαση του κ. Γεωργίλη, αφού εληφθη υπόψη το γεγονός ότι με την έναρξη της νέας σύμβαση για την ηχογράφηση-αποηχογράφηση των πρακτικών των δικαστηρίων, η οποία άρχισε να εφαρμόζεται σταδιακά στο Πρωτοδικείο Αθηνών, ξαφνικά, εξ υπαιτιότητας της αναδόχου εταιρείας, εμφανίσθηκε καθυστέρηση στην αποηχογράφηση των πρακτικών. Δείτε το σχετικό έγγραφο στο dsa.gr

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά