Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα προβλέπει το Σχέδιο Νόμου για την ποινικοποίηση πράξεων που διαπράττονται μέσω Υπολογιστών

Στο σχέδιο νόμου του Υπ.Δικαιοσύνης «Κύρωση της Σύμβασης του Συμβουλίου της Ευρώπης για το έγκλημα στον Κυβερνοχώρο και του Προσθέτου Πρωτοκόλλου της, σχετικά με την ποινικοποίηση πράξεων ρατσιστικής και ξενοφοβικής φύσης, που διαπράττονται μέσω Συστημάτων Υπολογιστών - Μεταφορά στο ελληνικό δίκαιο της Οδηγίας 2013/40/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τις επιθέσεις κατά συστημάτων πληροφοριών και την αντικατάσταση της
απόφασης - πλαισίου 2005/222/ΔΕΥ του Συμβουλίου, ρυθμίσεις σωφρονιστικής και αντεγκληματικής πολιτικής και άλλες διατάξεις)» που έχει κατατεθεί στη Βουλή, προβλέπονται στο Άρθρο Δεύτερο Τροποποιήσεις του Ποινικού Κώδικα (Άρθρα 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 παράγραφοι 2, 3 και 4 της Οδηγίας). Ειδικότερα:
1. Στο άρθρο 13 του Ποινικού Κώδικα προστίθενται περιπτωσεις η΄ και θ΄ ως εξής:
«η) Πληροφοριακό σύστηµα είναι συσκευή ή οµάδα διασυνδεδεµένων ή σχετικών µεταξύ τους συσκευών, εκ των οποίων µία ή περισσότερες εκτελούν, σύµφωνα µε ένα πρόγραµµα, αυτόµατη επεξεργασία ψηφιακών δεδοµένων, καθώς και τα ψηφιακά δεδοµένα που αποθηκεύονται, αποτελούν αντικείµενο επεξεργασίας, ανακτώνται ή διαβιβάζονται από την εν λόγω συσκευή ή την οµάδα συσκευών µε σκοπό τη λειτουργία, τη χρήση, την προστασία και τη συντήρηση των συσκευών αυτών.
θ) Ψηφιακά δεδοµένα είναι η παρουσίαση γεγονότων, πληροφοριών ή εννοιών σε µορφή κατάλληλη προς επεξεργασία από πληροφοριακό σύστηµα, συµπεριλαµβανοµένου προγράµµατος που παρέχει τη δυνατότητα στο πληροφοριακό σύστηµα να εκτελέσει µια λειτουργία.»
2. Μετά το άρθρο 292Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 292Β ως εξής:
« Άρθρο 292Β Παρακώλυση λειτουργίας πληροφοριακών συστηµάτων
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα παρεµποδίζει σοβαρά ή διακόπτει τη λειτουργία συστήµατος πληροφοριών µε την εισαγωγή, διαβίβαση, διαγραφή, καταστροφή, αλλοίωση ηλεκτρονικών δεδοµένων ή µε αποκλεισµό της πρόσβασης στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι τριών (3) ετών.
2. Η πράξη της πρώτης παραγράφου τιµωρείται: α) µε φυλάκιση από ένα (1) έως τρία (3) έτη, αν τελέστηκε µε τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για πραγµατοποίηση επιθέσεων που επηρεάζουν µεγάλο αριθµό συστηµάτων πληροφοριών ή επιθέσεων που προκαλούν σοβαρές ζηµίες και ιδίως επιθέσεων που προκαλούν µεγάλης έκτασης ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµιά ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων, β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν προκάλεσε σοβαρές ζηµίες και ιδίως µεγάλης έκτασης ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµία ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων και γ) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν τελέστηκε κατά συστηµάτων πληροφοριών που αποτελούν µέρος υποδοµής για την προµήθεια του πληθυσµού µε ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άµυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι µεταφορές και η ενέργεια.
3. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων τελέστηκαν στο πλαίσιο δοµηµένης και µε διαρκή δράση οµάδας τριών ή περισσοτέρων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσότερων εγκληµάτων του παρόντος άρθρου, τιµωρειται µε φυλακιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται εγκληση.»
3. Μετά το άρθρο 292Β του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 292Γ ως εξής:
« Άρθρο 292Γ
Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών τιµωρείται όποιος χωρίς δικαίωµα και µε σκοπό τη διάπραξη των εγκληµάτων του άρθρου 292Β παράγει, πωλεί, προµηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέµει ή µε άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράµµατα υπολογιστή, σχεδιασµένα ή προσαρµοσµένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης των εγκληµάτων του άρθρου 292Β, β) συνθηµατικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεµφερή δεδοµένα µε τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή µέρος ενός πληροφοριακού συστήµατος.»
4. Οι παράγραφοι 2 και 5 του άρθρου 348Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίστανται ως εξής: « 2. Όποιος µε πρόθεση παράγει, προσφέρει, πωλεί ή µε οποιονδήποτε τρόπο διαθέτει, διανέµει, διαβιβάζει, αγοράζει, προµηθεύεται ή κατέχει υλικό παιδικής πορνογραφίας ή διαδίδει πληροφορίες σχετικά µε την τέλεση των παραπάνω πράξεων, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως τριακοσίων χιλιάδων ευρώ.
5. Όποιος εν γνώσει αποκτά πρόσβαση σε υλικό παιδικής πορνογραφίας µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους.»
5. Το άρθρο 348Β του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 348Β Προσέλκυση παιδιών για γενετήσιους λόγους Όποιος µε πρόθεση, µέσω πληροφοριακών συστηµάτων, προτείνει σε ανήλικο που δεν συµπλήρωσε τα δεκαπέντε έτη, να συναντήσει τον ίδιο ή τρίτο, µε σκοπό τη διάπραξη σε βάρος του ανηλίκου των αδικηµάτων των άρθρων 339 παράγραφοι 1 και 2 ή 348Α, όταν η πρόταση αυτή ακολουθείται από περαιτέρω πράξεις που οδηγούν σε µία τέτοια συνάντηση, τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών και χρηµατική ποινή πενήντα χιλιάδων έως διακοσίων χιλιάδων ευρώ.»
6. Το άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 370Γ Παράνοµη πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστηµα
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα αντιγράφει ή χρησιµοποιεί προγράµµατα υπολογιστών, τιµωρείται µε φυλάκιση µέχρι έξι (6) µήνες και µε χρηµατική ποινή διακοσίων ενενήντα (290) ευρώ έως πέντε χιλιάδων εννιακοσίων (5.900) ευρώ.
2. Όποιος χωρίς δικαίωµα αποκτά πρόσβαση στο σύνολο ή τµήµα πληροφοριακού συστήµατος ή σε στοιχεία που µεταδίδονται µε συστήµατα τηλεπικοινωνιών, παραβιάζοντας απαγορεύσεις ή µέτρα ασφαλείας που έχει λάβει ο νόµιµος κάτοχός του, τιµωρείται µε φυλάκιση. Αν η πράξη αναφέρεται στις διεθνείς σχέσεις ή την ασφάλεια του κράτους, τιµωρείται κατά το άρθρο 148.
3. Αν ο δράστης είναι στην υπηρεσία του νόµιµου κατόχου του πληροφοριακού συστήµατος ή των στοιχείων, η πράξη της προηγούµενης παραγράφου τιµωρείται µόνο αν απαγορεύεται ρητά από εσωτερικό κανονισµό ή από έγγραφη απόφαση του κατόχου ή αρµόδιου υπαλλήλου του.
4. Οι πράξεις των παραγράφων 1 έως 3 διώκονται ύστερα από έγκληση.»
7. Μετά το άρθρο 370Γ του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 370Δ ως εξής:
«Άρθρο 370Δ
1. Όποιος, αθέµιτα, µε τη χρήση τεχνικών µέσων, παρακολουθεί ή αποτυπώνει σε υλικό φορέα µη δηµόσιες διαβιβάσεις δεδοµένων ή ηλεκτροµαγνητικές εκποµπές από, προς ή εντός πληροφοριακού συστήµατος ή παρεµβαίνει σε αυτές µε σκοπό ο ίδιος ή άλλος να πληροφορηθεί το περιεχόµενό τους, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι δέκα (10) ετών.
2. Με την ποινή της παραγράφου 1 τιµωρείται όποιος κάνει χρήση της πληροφορίας ή του υλικού φορέα επί του οποίου αυτή έχει αποτυπωθεί µε τους τρόπους που προβλέπεται στην παράγραφο 1.
3. Αν οι πράξεις των παραγράφων 1 και 2 συνεπάγονται παραβίαση στρατιωτικού ή διπλωµατικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του Κράτους σε καιρό πολέµου τιµωρούνται κατά το άρθρο 146.»
8. Μετά το άρθρο 370Δ του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 370Ε ως εξής:
«Άρθρο 370Ε
Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών τιµωρείται όποιος χωρίς δικαίωµα και µε σκοπό τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλήµατα των άρθρων 370Β, 370Γ παράγραφοι 2 και 3 και 370Δ παράγει, πωλεί, προµηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει, διανέµει ή µε άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράµµατα υπολογιστή, σχεδιασµένα ή προσαρµοσµένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης κάποιου από τα εγκλήµατα των άρθρων 370Β, 370Γ και 370Δ, β) συνθηµατικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεµφερή δεδοµένα µε τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή µέρος ενός πληροφοριακού συστήµατος.»
9. Μετά το άρθρο 381 του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 381Α ως εξής:
«Άρθρο 381Α Φθορα ηλεκτρονικων δεδοµενων
1. Όποιος χωρίς δικαίωµα διαγράφει, καταστρέφει, αλλοιώνει ή αποκρύπτει ηλεκτρονικά δεδοµένα ενός συστήµατος πληροφοριών, καθιστά ανέφικτη τη χρήση τους ή µε οποιονδήποτε τρόπο αποκλείει την πρόσβαση στα δεδοµένα αυτά, τιµωρείται µε φυλάκιση έως τρία (3) έτη. Σε ιδιαίτερα ελαφρές περιπτώσεις, το δικαστήριο µπορεί, εκτιµώντας τις περιστάσεις τέλεσης, να κρίνει την πράξη ατιµώρητη.
2. Η πράξη της πρώτης παραγράφου τιµωρείται: α) µε φυλάκιση από ένα (1) έως τρια (3) ετη, αν τελέστηκε µε τη χρήση εργαλείου που έχει σχεδιαστεί κατά κύριο λόγο για πραγµατοποίηση επιθέσεων που επηρεάζουν µεγάλο αριθµό συστηµάτων πληροφοριών ή επιθέσεων που προκαλούν σοβαρές ζηµίες και ιδίως επιθέσεων που προκαλούν µεγάλης έκτασης ή για µεγάλο χρονικό διαστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµία ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων, β) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν προκάλεσε σοβαρές ζηµίες και ιδίως µεγάλης έκτασης ή για µεγάλο χρονικό διάστηµα διατάραξη των υπηρεσιών των συστηµάτων πληροφοριών, οικονοµική ζηµία ιδιαίτερα µεγάλης αξίας ή σηµαντική απώλεια δεδοµένων και γ) µε φυλάκιση τουλάχιστον ενός (1) έτους, αν τελέστηκε κατά συστηµάτων πληροφοριών που αποτελούν µέρος υποδοµής για την προµήθεια του πληθυσµού µε ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες. Ως ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες νοούνται ιδίως η εθνική άµυνα, η υγεία, οι συγκοινωνίες, οι µεταφορές και η ενέργεια.
3. Αν οι πράξεις των προηγούµενων παραγράφων τελέστηκαν στο πλαίσιο δοµηµένης και µε διαρκή δράση οµάδας τριών ή περισσότερων προσώπων, που επιδιώκει την τέλεση περισσοτέρων εγκληµάτων του παρόντος άρθρου, ο υπαίτιος τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον δύο (2) ετών.
4. Για την ποινική δίωξη της πράξης της παραγράφου 1 απαιτείται εγκληση.»
10. Μετά το άρθρο 381Α του Ποινικού Κώδικα προστίθεται άρθρο 381Β ως εξής:
«Άρθρο 381Β
Με φυλάκιση µέχρι δύο (2) ετών, τιµωρείται όποιος χωρίς δικαίωµα και µε σκοπό τη διάπραξη κάποιου από τα εγκλήµατα του άρθρου 381Α παράγραφοι 1, 2 και 3 παράγει, πωλεί, προµηθεύεται προς χρήση, εισάγει, κατέχει διανέµει ή µε άλλο τρόπο διακινεί: α) συσκευές ή προγράµµατα υπολογιστή, σχεδιασµένα ή προσαρµοσµένα κυρίως για το σκοπό της διάπραξης κάποιου από τα εγκλήµατα του άρθρου 381Α, β) συνθηµατικά ή κωδικούς πρόσβασης ή άλλα παρεµφερή δεδοµένα µε τη χρήση των οποίων είναι δυνατόν να αποκτηθεί πρόσβαση στο σύνολο ή µέρος ενός πληροφοριακού συστήµατος.»
11. Το άρθρο 386Α του Ποινικού Κώδικα αντικαθίσταται ως εξής:
«Άρθρο 386Α Απάτη µε υπολογιστή
Όποιος, µε σκοπό να προσπορίσει στον εαυτό του ή σε άλλον παράνοµο περιουσιακό όφελος, βλάπτει ξένη περιουσία, επηρεάζοντας το αποτέλεσµα της διαδικασίας επεξεργασίας ψηφιακών δεδοµένων είτε µε τη µη ορθή διαµόρφωση προγράµµατος υπολογιστή είτε µε χρησιµοποίηση µη ορθών ή ελλιπών στοιχείων είτε µε τη χωρίς δικαίωµα χρήση δεδοµένων είτε µε τη χωρίς δικαίωµα παρέµβαση σε πληροφοριακό σύστηµα, τιµωρείται µε τις ποινές του προηγούµενου άρθρου. Περιουσιακή βλάβη υφίσταται και αν τα πρόσωπα που την υπέστησαν είναι άδηλα. Για την εκτίµηση του ύψους της ζηµίας είναι 147 αδιάφορο αν οι παθόντες είναι ένα ή περισσότερα άτοµα.»
Αιτιολογική Έκθεση των Τροποποιήσεων του ΠΚ:
Ειδικότερα, στο άρθρο 13 του Π.Κ., µε στοιχεία η΄ και θ΄, εισάγονται, δύο (2) πρόσθετοι ορισµοί, του πληροφοριακού συστήµατος και των ψηφιακών δεδοµένων, οι οποίοι περιέχονται στη Σύµβαση και την Οδηγία και είναι απαραίτητοι για την ερµηνεία τόσο των νέων διατάξεων που εισάγονται στον Ποινικό Κώδικα, όσο και εκείνων που τροποποιούνται µε τον παρόντα νόµο.
Με την προσθήκη του άρθρου 292Β στον Ποινικό Κώδικα, η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίζεται µε τις διατάξεις που περιέχονται στα άρθρα 5 της Σύµβασης και 4 της Οδηγίας. Με το εισαγόµενο άρθρο προσαρµόζεται η ποινική προστασία λαµβάνοντας κατ’ αρχήν υπόψη την αντίστοιχη ποινική πρόβλεψη για τις επιθέσεις που εκδηλώνονται κατά συστηµάτων τηλεφωνικών επικοινωνιών (άρθρο 292Α Π.Κ.), στα πλαίσια όµως των ποινών που η Οδηγία προβλέπει και µε γνώµονα την τήρηση της αρχής της αναλογικότητας ανάλογα µε το είδος και την ένταση της προσβολής που οι πράξεις αυτές επιφέρουν. Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Οδηγία προβλέπεται αυστηρότερο πλαίσιο ποινής στις περιπτώσεις, όπου η αξιόποινη συµπεριφορά προκαλεί ζηµία σε σηµαντικό αριθµό πληροφοριακών συστηµάτων µέσω της χρήσης εργαλείων που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για το σκοπό αυτόν, τελείται στο πλαίσιο δράσης εγκληµατικής οργάνωσης, σε αντιστοιχία µε τον ορισµό αυτής στο άρθρο 187 Π.Κ., προκαλεί ιδιαίτερα µεγάλη ζηµία ή πλήττει πληροφοριακά συστήµατα τα οποία αποτελούν µέρος υποδοµής που παρέχει ζωτικής σηµασίας αγαθά ή υπηρεσίες για την κοινωνία και το κράτος.
Με το εισαγόµενο άρθρο 292Γ του Ποινικού Κώδικα, σύµφωνα και µε το άρθρο 7 της Οδηγίας, ποινικοποιούνται αυτοτελώς συµπεριφορές που κατατείνουν στην τέλεση των εγκληµάτων του άρθρου 292Β Π.Κ. και ειδικότερα παραγωγή, πώληση, διανοµή, εισαγωγή, κατοχή κ.λπ. προγραµµάτων ή συσκευών σχεδιασµένων ή προσαρµοσµένων για την τέλεση των πράξεων του άρθρου αυτού.
 Το άρθρο 348Α Π.Κ. (πορνογραφία ανηλίκων) έχει ήδη τροποποιηθεί από τον Έλληνα Νοµοθέτη, την τελευταία φορά µε το ν. 4267/2014, που εναρµόνισε την ελληνική νοµοθεσία µε την Οδηγία 2011/93/ΕΕ. Με την παρούσα τροποποίηση εισάγεται στις παραγράφους 2 και 5 ο όρος του πληροφοριακού συστήµατος, όπως ορίζεται στο άρθρο 13 Π.Κ. προκειµένου να αποφευχθεί η ορολογική ανοµοιογένεια στις διάφορες διατάξεις του Ποινικού Κώδικα. Για τους ίδιους λόγους τροποποιείται και το άρθρο 348Β Π.Κ. µε την εισαγωγή του όρου «πληροφοριακά συστήµατα».
Τροποποιείται ακόµη το άρθρο 370Γ Π.Κ.. Με τη νέα διατύπωση της διάταξης στη δεύτερη παράγραφο τιµωρείται και η χωρίς δικαίωµα πρόσβαση στο σύνολο ή σε τµήµα ενός πληροφοριακού συστήµατος, δηλαδή το αποκαλούµενο στη γλώσσα των δραστών hacking.
Με τη νέα διάταξη του άρθρου 370Δ Π.Κ. τιµωρείται αυτοτελώς η παραβίαση του απορρήτου των επικοινωνιών µέσω πληροφοριακών συστηµάτων και η χρήση των πληροφοριών µε ποινές αντίστοιχες της παραβίασης του απορρήτου των τηλεφωνικών επικοινωνιών που προβλέπονται στη διάταξη του άρθρου 370Α Π.Κ. (κάθειρξη µέχρι δέκα ετών). Αν οι πράξεις αυτές συνεπάγονται παραβίαση στρατιωτικού ή διπλωµατικού απορρήτου ή αφορούν απόρρητο που αναφέρεται στην ασφάλεια του κράτους σε καιρό πολέµου τιµωρούνται κατά το άρθρο 146 Π.Κ..
Με τη νέα διάταξη του άρθρου 370Ε Π.Κ. τιµωρείται αυτοτελώς η εισαγωγή, διανοµή κατοχή και διάθεση προγραµµάτων, συσκευών ή τεχνικών µέσων, µε τα οποία θα ήταν δυνατή η πρόσβαση σε πληροφοριακό σύστηµα, προκειµένου να διαπραχθούν τα εγκλήµατα που αναφέρονται στα άρθρα 370Α µέχρι 370Δ Π.Κ.
Με το νέο άρθρο 381Α Π.Κ. εναρµονίζεται η ελληνική νοµοθεσία µε τα άρθρο 4 της Σύµβασης και το άρθρο 5 της Οδηγίας. Με τη νέα διάταξη αυτή καλύπτεται ένα κενό της ελληνικής νοµοθεσίας και προστατεύονται πλέον αυτοτελώς τα ψηφιακά δεδοµένα από πράξεις καταστροφής, διαγραφής αλλοίωσής τους κ.λπ.. Έτσι αποφεύγεται το άτοπο τα ψηφιακά δεδοµένα να προστατεύονται αντανακλαστικά µόνο στο βαθµό και την έκταση που πλήττεται ο υλικός τους φορέας (σκληρός δίσκος, φορητή µνήµη κ.λπ.). Στις παραγράφους 2 και 3 προβλέπονται διακεκριµένες παραλλαγές σύµφωνα µε τις ρυθµίσεις της Οδηγίας, ενώ στην παράγραφο 4 προβλέπεται ότι το βασικό έγκληµα της παραγράφου 1 διώκεται κατ’ έγκληση.
Με το νέο άρθρο 381Β Π.Κ. η ελληνική νοµοθεσία εναρµονίζεται µε το άρθρο 7 της Οδηγίας, που προβλέπει την ποινική ευθύνη προσώπων για πράξεις αγοράς, πώλησης, προµήθειας, κατοχής κ.λπ. προγραµµάτων ή κωδικών που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την τέλεση διάφορων αξιόποινων πράξεων µεταξύ των οποίων και οι προβλεπόµενες πλέον στο άρθρο 381Α Π.Κ..
Τροποποιείται το άρθρο 386Α Π.Κ. (απάτη υπολογιστή) κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 8 της Σύµβασης. Σύµφωνα µε τη νέα διάταξη περιλαµβάνεται πλέον ρητά στις περιπτώσεις απάτης µε υπολογιστή και η χρήση (ορθών) δεδοµένων που γίνεται χωρίς δικαίωµα, όπως π.χ. στην περίπτωση του δράστη που έχει αποκτήσει παράνοµα το όνοµα χρήστη και τον κωδικό χρήσης του δικαιούχου. [legalnews24.gr]

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά