Γυμναστήρια & Μονάδες Αδυνατίσματος: Δικαίωμα του καταναλωτή να καταγγέλλει οποτεδήποτε τη σύμβαση πριν τη λήξη του προγράμματος (ΣτΕ)

ΣτΕ 4568/2015 (Δ): Οι ρυθμίσεις της υπουργικής αποφάσεως ΥΑ Ζ1-1262/2007 (ΦΕΚ 2122/Β/31.10.2007) - σχετικά με ρύθμιση των τύπων και των όρων των συμβάσεων που συνάπτουν οι καταναλωτές με μονάδες αδυνατίσματος και γυμναστήρια εμπίπτουν στο νοηματικό περιεχόμενο του αντικειμένου της εξουσιοδότησης, ενώ, άλλωστε το γεγονός ότι οι σχετικές ρυθμίσεις είναι λεπτομερειακές είναι συμβατό τόσο με την φύση της κατ' άρθρο 43 παρ 2 Σ αρμοδιότητος της Διοίκησης να θέτει πρωτοτύπως,
κατ’ εξουσιοδότηση του νόμου, κανόνες δικαίου, όσο και με το περιεχόμενο της συγκεκριμένης εξουσιοδότησης του άρθρου 14 παρ 9 ν 2251/94.
Η καθιέρωση του δικαιώματος του καταναλωτή να καταγγέλλει οποτεδήποτε την σύμβαση πριν τη λήξη του συμφωνημένου προγράμματος συνιστά θεμιτό περιορισμό στην άσκηση της επιχειρηματικής δραστηριότητος και εντεύθεν στην ελευθερία των συμβάσεων, εφόσον έχει τεθεί επί τη βάσει γενικών και αντικειμενικών κριτηρίων και δικαιολογείται από λόγο δημοσίου συμφέροντος, συνιστάμενο στην διευκόλυνση των συμβαλλομένων με τις επιχειρήσεις καταναλωτών να αποδεσμεύονται αζημίως από την υπογραφείσα σύμβαση στην περίπτωση που κρίνουν ότι η επιχείρηση επέδειξε κατά τη σύναψή της καταχρηστική συναλλακτική συμπεριφορά ή ότι η πλήρης εκτέλεση του προγράμματος θα αποβεί οικονομικώς επιβλαβής για αυτούς.
Περαιτέρω, το μέτρο αυτό τελεί σε συνάφεια με το αντικείμενο της ρύθμισης και τον επιδιωκόμενο με αυτή σκοπό εφόσον τούτο είναι πρόσφορο για τον περιορισμό των αρνητικών φαινομένων που εμφανίζονταν στο παρελθόν κατά την υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων και αφετέρου δεν καθίσταται αδύνατη ή ιδιαιτέρως δυσχερής η άσκηση της σχετικής δραστηριότητος, ενόψει άλλωστε και του ότι σε περίπτωση καταγγελίας ο καταναλωτής υποχρεούται να καταβάλλει το αντίτιμο των υπηρεσιών που του έχουν αποδεδειγμένα παρασχεθεί και παράλληλα να αποζημιώσει την αντισυμβαλλόμενη επιχείρηση.
Δεν αντίκειται στην κατοχυρούμενη στο άρθρο 5 παρ 1 Σ ελευθερία των συμβάσεων η πρόβλεψη ότι απαγορεύεται και είναι άκυρη η προκαταβολή, πριν αρχίσει η εκτέλεση της συμβάσεως, ποσοστού που υπερβαίνει το 2,5% του συμφωνηθέντος συνολικού τιμήματος. (ste.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά