Απορρίφθηκε από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο η προσφυγή των Ομολογιούχων για το κούρεμα του 2012

Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) με απόφαση του της 21ης Ιουλίου 2016, απέρριψε την προσφυγή των ιδιωτών ομολογιούχων κατά της Ελλάδας για το κούρεμα των ομολόγων του 2012 (PSI), αποφαινόμενο ότι δεν υπήρξε παραβίαση του δικαιώματος ιδιοκτησίας αλλά ούτε και του άρθρου 14 της ΕΣΔΑ  που απαγορεύει τις διακρίσεις. Η υπόθεση (Mamatas and Others v. Greece αρ. προσφ. 63066/14, 64297/14 & 66106/14) αφορά
στην προσφυγή 6.320 ιδιωτών κατόχων ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου για το νόμο του 2012 που προέβλεπε ανταλλαγή των ομολόγων με άλλα χρεόγραφα μικρότερης αξίας.
Όπως τονίζει το ΕΔΔΑ, η νομοθετική αυτή παρέμβαση επεδίωκε σκοπό δημοσίου συμφέροντος, δηλαδή τη διατήρηση της οικονομικής σταθερότητας και την αναδιάρθρωση του εθνικού χρέους, σε μια εποχή που η Ελλάδα ήταν βυθισμένη σε μια σοβαρή οικονομική κρίση.
Ως εκ τούτου, το Δικαστήριο έκρινε ότι οι προσφεύγοντες δεν είχαν υποστεί καμία ειδική ή υπερβολική επιβάρυνση, και ότι η εμπορική αξία των ομολόγων, είχε ήδη επηρεαστεί από τη μειωμένη φερεγγυότητα του ελληνικού κράτους.
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι το κούρεμα των ομολόγων ήταν το κατάλληλο και αναγκαίο μέσο για τη μείωση του δημοσίου χρέους και τη διάσωση του κράτους από τη χρεοκοπία και ότι έτσι και αλλιώς η επένδυση σε ομόλογα ενέχει κίνδυνο καθώς και ότι οι αιτούντες ομολογιούχοι θα έπρεπε να έχουν επίγνωση των μεταπτώσεων της χρηματοπιστωτικής αγοράς και του κινδύνου μιας πιθανής πτώσης της αξίας των ομολόγων τους, λαμβάνοντας υπόψη το ελληνικό έλλειμμα και το μεγάλο χρέος της χώρας, ακόμη και πριν από την κρίση του 2009.
Το Δικαστήριο έκρινε επίσης ότι η διαδικασία ανταλλαγής των ομολόγων δεν έκανε διακρίσεις, ιδίως λόγω της δυσκολίας εντοπισμού των ομολογιούχων σε μια τέτοια ασταθή αγορά, καθώς και ότι η θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων για τη διαφοροποίηση μεταξύ των ομολογιούχων θα μπορούσε να θέσει σε κίνδυνο την όλη διαδικασία, με καταστροφικές συνέπειες για την οικονομία. (legalnews24.gr)

Σχόλια