Νομολογία για τον νέο ΚΠολΔ: H παράλειψη αναγραφής ΑΦΜ, ΔΟΥ και email στο δικόγραφο δεν επιφέρει ακυρότητα

Μον.Πρωτ.Λαμ. 17/2016 (ασφ.μέτρα/διόρθωση έκθεσης κατάσχεσης) - Η παράλειψη αναγραφής στο δικόγραφο (εν προκειμένω ανακοπής), των στοιχείων που ορίζονται στη διάταξη του άρθρου 118 ΚΠολΔ (όπως αυτή ισχύει μετά την τροποποίησή της με το ν.4335/2015), ήτοι ΑΦΜ και Δ.Ο.Υ του ανακόπτοντος καθώς και διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του πληρεξουσίου δικηγόρου, δεν επιφέρει ακυρότητα του δικογράφου, εφ' όσον στην ως άνω διάταξη, δεν ορίζεται καμία δικονομική συνέπεια σε περίπτωση μη αναγραφής των ανωτέρω στοιχείων, τα οποία δύνανται να συμπληρωθούν εκ των υστέρων,
απορριπτομένου ως αβασίμου του σχετικού ισχυρισμού του καθ’ου. Επομένως, πρέπει η ανακοπή να εξετασθεί περαιτέρω κατ’ ουσίαν. (Πηγή: tetravivlos.gr)
Σχετικό άρθρο: Yποχρεωτική η αναγραφή του ΑΦΜ των διαδίκων σε δικόγραφα, εκθέσεις και αποφάσεις σύμφωνα με το νέο ΚΠολΔ. Καθιέρωση του email στα στοιχεία του πληρεξούσιου δικηγόρου

Σχόλια