Πρόσφατες αποφάσεις του Συμβουλίου Επικρατείας

2892/2014 (Στ): Η δυνατότητα χωρισμού δικογράφου, όταν με αυτό προσβάλλονται μη συναφείς πράξεις που προβλέπεται στο άρθρο 22 παρ. 4 του ν. 3226/2004 δεν αφορά στις αγωγές που είχαν ασκηθεί πριν από την έναρξη ισχύος του Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας και απορρίφθηκαν ελλείψει συνάφειας / ούτε ισχύει αρχή ισχύος ευμενέστερου δικονομικού κανόνα, αλλ’ οι σχετικές διαδικαστικές ενέργειες διέπονται από τις διατάξεις που εκάστοτε ορίζεται ότι διέπουν την οικεία διαδικαστική πράξη τηρουμένης, ελλείψει αντίθετης ειδικής νομοθετικής ρύθμισης της δικονομικής αρχής του άρθρου 77 παρ. 5 του π.δ/τος 18/1989.
3166/2014 (Ολ)->Ε: Η ευχέρεια να παραλείπεται η λήψη της γνωμοδοτήσεως του αρμοδίου πολεοδομικού συμβουλίου παρέχεται στη Διοίκηση, κατά την έννοια του άρθρου 45 παρ. 6 του ν. 4030/2011, μόνο σε επείγουσες και ειδικές περιπτώσεις, και ιδίως όταν η καθυστέρηση εισαγωγής των επιχειρουμένων ρυθμίσεων κινδυνεύει να ματαιώσει την επίτευξη του σκοπού, για τον οποίο αυτές προτείνονται / εξ άλλου, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες παραλείπεται η γνωμοδότηση του οικείου συμβουλίου, το σχέδιο προεδρικού διατάγματος πρέπει πάντως να συνοδεύεται από τα στοιχεία, τα οποία τεκμηριώνουν ότι οι προτεινόμενες ρυθμίσεις είναι συμβατές αφενός με τους κανόνες της επιστήμης και αφετέρου με τα κριτήρια της σχετικής νομοθετικής εξουσιοδοτήσεως, κατά τρόπο ώστε να καθίσταται εφικτός ο ακυρωτικός δικαστικός έλεγχος της νομιμότητάς του και δυνατή η λυσιτελής επεξεργασία του σχεδίου προεδρικού διατάγματος από το Συμβούλιο της Επικρατείας.
3192/2014 (Α):Κατ’ άρθρο 197 παρ. 2 του Κ.Διοικ.Δικον. οι ενστάσεις που θα μπορούσαν να προβληθούν προκειμένου να εμποδίσουν την ικανοποίηση του δικαιώματος ή της αξίωσης που επιδιώκεται με το ασκηθέν ένδικο μέσο, αλλά δεν προβάλλονται τελικώς από τον αμυνόμενο, το δε δικαστήριο δεν έχει την εξουσία να τις εξετάσει αυτεπαγγέλτως, δεν καλύπτονται από το δεδικασμένο εάν στηρίζονται σε αυτοτελές δικαίωμα του αμυνόμενου, η ικανοποίηση του οποίου μπορεί να επιδιωχθεί ευθέως με την άσκηση του οικείου ενδίκου βοηθήματος από τον τελευταίο.
3231/2014 (Ε) :Κατ’ άρθρο 9 παρ. 1 του ν. 1512/1985 εφ’ όσον είναι τεχνικώς ανέφικτο ή δυσχερές να διακοπεί η σύνδεση με τα δίκτυα κοινής ωφελείας μόνο του αυθαιρέτου τμήματος της οικοδομής για λόγους σχετικούς με τον τρόπο κατασκευής και τη διάταξη του τμήματος αυτού στο ακίνητο, η διακοπή μπορεί να επεκτείνεται και σε τμήματα που καλύπτονται από την οικοδομική άδεια, απόκειται δε στον ιδιοκτήτη της οικοδομής να επισπεύσει την κατεδάφιση του αυθαιρέτου κτίσματος, έτσι ώστε να αποκατασταθεί η σύνδεση του νομίμου τμήματος ή να μεριμνήσει για τη διαμόρφωση των τεχνικών προϋποθέσεων ώστε η διακοπή να περιορισθεί μόνον στο αυθαίρετο τμήμα της οικοδομής μέχρι την κατεδάφισή του.
3317/2014 (Ολ): Η επίκληση μόνης της ιδιότητας του Έλληνος το γένος δεν αρκεί για την θεμελίωση του εννόμου συμφέροντος που απαιτείται για την άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως κατά των πράξεων εισαγωγής σπουδαστών στις στρατιωτικές σχολές, διότι δεν υφίσταται ο άμεσος απαιτούμενος νομικός σύνδεσμος μεταξύ των προσβαλλομένων πράξεων και της ιδιότητας την οποία οι αιτούντες επικαλούνται / έχουν ηθικό έννομο συμφέρον προς άσκηση αιτήσεως ακυρώσεως οι επικαλούμενοι την ιδιότητα του αποστράτου αξιωματικού, λόγω του ευλόγου ενδιαφέροντός τους για την είσοδο στις στρατιωτικές σχολές υποψηφίων με το προσόν του Έλληνος το γένος, οι οποίοι στη συνέχεια θα στελεχώσουν όλους τους κλάδους των ενόπλων δυνάμεων με αξιωματικούς και υπαξιωματικούς που έχουν ως καθήκον τη διαφύλαξη της ακεραιότητας της χώρας από εξωτερικούς κινδύνους / έχει έννομο συμφέρον και εν ενεργεία αξιωματικός των ενόπλων δυνάμεων που ενδιαφέρεται για την είσοδο στις στρατιωτικές σχολές υποψηφίων που διαθέτουν το προσόν του Έλληνος το γένος, δεδομένου ότι μετά την αποφοίτησή τους θα αναλάβουν καθήκοντα αξιωματικών και υπαξιωματικών των ενόπλων δυνάμεων και θα συνυπηρετήσει με αυτούς στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους/ από το άρθρο 4 παρ. 1-6 του ισχύοντος Συντάγματος συνάγεται ότι με την απόκτηση της ελληνικής ιθαγένειας δημιουργείται μια νέα νομική διεθνής κατάσταση για τον πολιτογραφηθέντα, ο οποίος εξομοιώνεται πλήρως με τον έχοντα την ελληνική ιθαγένεια από καταγωγή και επομένως απολαμβάνει όλα τα δικαιώματα και βαρύνεται με όλες τις υποχρεώσεις που καθορίζει το νομικό καθεστώς του Έλληνα πολίτη / μόνη εξαίρεση εισάγει το ίδιο το Σύνταγμα στο άρθρο 31, στο οποίο ορίζεται ότι Πρόεδρος της Δημοκρατίας μπορεί να εκλεγεί Έλληνας πολίτης, ο οποίος έχει από πατέρα ή μητέρα ελληνική καταγωγή / επομένως, διατάξεις του κοινού ή κανονιστικού νομοθέτη με τις οποίες θεσπίζεται ως προσόν, για την πρόσβαση στις δημόσιες λειτουργίες, εκτός από την ελληνική ιθαγένεια, και η ελληνική καταγωγή, αντίκεινται στο άρθρο 4 του Συντάγματος. (ste.gr)

Σχόλια