Πρόσληψη πέντε (5) Δικηγόρων με έμμισθη εντολή στην Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ)

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) εκδίδει δημόσια ανακοίνωση για την πρόσληψη πέντε (5) δικηγόρων που θα στελεχώσουν το Γραφείο Νομικού Συμβούλου και Δικαστικής Υπηρεσίας.

Πιο συγκεκριμένα, ένα (1) δικηγόρο παρ’ Αρείω Πάγω, δυο (2) δικηγόρους παρ’ Εφέταις και δυο (2) δικηγόρους παρά Πρωτοδίκαις, με σχέση έμμισθης εντολής για τη στελέχωση του Γραφείου Νομικού Συμβούλου και Δικαστικής Υπηρεσίας (ΓΝΣ-ΔΥ).

Η επιλογή για την πλήρωση των ανωτέρω πέντε (5) θέσεων δικηγόρων θα γίνει βάσει της αξιολόγησης των βιογραφικών σημειωμάτων και των προσόντων των υποψηφίων για κάλυψη κάθε θέσης, με βάση τα τυπικά και ουσιαστικά τους προσόντα, όπως περιγράφονται στην προκήρυξη.

Οι αποδοχές των εμμίσθων δικηγόρων που θα επιλεγούν, καθώς και η κατάταξή τους σε μισθολογικό κλιμάκιο, καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 και 10 του άρθρου 9 του ν. 4354/2015 (A’ 176) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Κώδικα Δικηγόρων. Οι προσληφθέντες δικηγόροι θα καταλάβουν πέντε (5) κενές οργανικές θέσεις, όπως αυτές προβλέπονται στον Κανονισμό Οργάνωσης ΕΕΕΠ με σχέση έμμισθης εντολής. Επίσης, θα υπόκεινται στην ασφάλιση του οικείου ασφαλιστικού τους φορέα, σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία. 

Η ΕΕΕΠ με την παρούσα προσκαλεί δικηγόρους που επιθυμούν να συμμετάσχουν στη διαδικασία επιλογής και να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους, τις προϋποθέσεις συμμετοχής και τη διαδικασία επιλογής που εκτίθενται αναλυτικά στην προκήρυξη.

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) είναι Ανεξάρτητη Αρχή, με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργική ανεξαρτησία η οποία, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 25 έως 54 του ν. 4002/2011 (Α΄ 180), είναι αρμόδια για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την εποπτεία της αγοράς των τυχερών και των ηλεκτρονικών τεχνικών-ψυχαγωγικών παιγνίων. Η λειτουργία και οι αρμοδιότητες της Αρχής αναφέρονται, ιδίως, στις διατάξεις των άρθρων 16 έως και 23 του ν. 3229/2004 (Α΄ 38) και των άρθρων 25 έως και 54 του ν.4002/2011 (Α΄ 180) και περιλαμβάνουν τη ρύθμιση, την εποπτεία και τον έλεγχο των αγορών παροχής υπηρεσιών διεξαγωγής παιγνίων (τεχνικά- ψυχαγωγικά και τυχερά), τη μέριμνα για την προστασία των παικτών και του κοινωνικού συνόλου, ειδικότερα δε των ανήλικων και των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, για την καταπολέμηση της παράνομης διεξαγωγής παιγνίων, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας καθώς και τον έλεγχο της απόδοσης των δημοσίων εσόδων.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά