Αναστολή πλειστηριασμού - Ακυρότητα κατασχετήριας έκθεσης λόγω συμπερίληψης του Αυγούστου στον υπολογισμό του 7μήνου για τη διενέργεια του πλειστηριασμού (ΜΕφΑθ)

Απόφαση αρ.53/2024 Moν. Εφ. Αθηνών– Αναστολή πλειστηριασμού μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης – Ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης λόγω του ότι συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του υποχρεωτικού επτάμηνου για την διενέργεια του πλειστηριασμού το διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου.

Με την υπ’ αριθμόν 53/2024 απόφαση του Μονομελούς Εφετείου Αθηνών (Διαδικασία Ασφαλιστικών Μέτρων), ανεστάλη η διαδικασία του ηλεκτρονικού αναγκαστικού πλειστηριασμού κατά της κύριας και μοναδικής κατοικίας, ο οποίος επισπεύστηκε από ανώνυμη εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις, μέχρι την έκδοση οριστικής απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης.

Συγκεκριμένα, πιθανολογήθηκε πως θα ευδοκιμήσει ο λόγος έφεσής περί ακυρότητας της κατασχετήριας έκθεσης λόγω του ότι συμπεριέλαβε στον υπολογισμό του υποχρεωτικού επτάμηνου για την διενέργεια του πλειστηριασμού το διάστημα 1 έως 31 Αυγούστου. Η διάταξη του άρθρου 954 ΚΠολΔ , ορίζοντας το περιεχόμενο της κατασχετήριας έκθεσης, επιβάλλει αναφορά της ημέρας και του τόπου του πλειστηριασμού και του ονόματος του υπαλλήλου που θα τον διενεργήσει. Η ημέρα του πλειστηριασμού ορίζεται υποχρεωτικά σε επτά (7) μήνες από την κατάσχεση και όχι πάντως μετά την παρέλευση οκτώ (8) μηνών, για να καλυφθούν και οι περιπτώσεις που μέσα στο επτάμηνο από την κατάσχεση περιλαμβάνεται και Αύγουστος. Κατά συνέπεια, κατ' ανάλογη εφαρμογή της διατάξεως του άρθρου 147 παρ. 2 ΚΠολΔ, σε συνδυασμό με την διάταξη του άρθρου 940Α ΚΠολΔ «Στο χρονικό διάστημα από 1 μέχρι 31 Αυγούστου δεν επιτρέπεται η διενέργεια οποιασδήποτε πράξης εκτέλεσης…» & 954 παρ. 2 περ. ε’ ΚΠολΔ «Εάν η παραπάνω προθεσμία συμπληρώνεται τον Αύγουστο, τότε για τον υπολογισμό της λαμβάνεται υπόψη ο επόμενος μήνας», όπως ισχύει από 1.1.2022, δυνάμει των άρθρων 53 και 120 Ν. 4842/2021, στην οποία ορίζεται ρητά ότι ο Αύγουστος δεν συμπεριλαμβάνεται στον υπολογισμό της προθεσμίας για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού, το χρονικό διάστημα από 1 Αυγούστου έως 31 Αυγούστου 2022 δεν έπρεπε να υπολογιστεί και να συμπεριληφθεί για τον υπολογισμό του υποχρεωτικού επταμήνου για τον ορισμό της ημέρας του πλειστηριασμού, αφού η προθεσμία τελούσε σε αναστολή κατ' εφαρμογή των ως άνω διατάξεων (940 Α, 147 παρ. 2, 954 παρ. 2 περ. ε' ΚΠολΔ). Συνεπώς, το Δικαστήριο έκρινε πως εσφαλμένα προσδιορίστηκε με την προσβαλλόμενη έκθεση, ο πλειστηριασμός των επίδικων ακινήτων για την 21.02.2024, κατά παράβαση της διάταξης του άρθρου 940 Α ΚΠολΔ, κάνοντας δεκτό το σχετικό λόγο ανακοπής και ακυρώνοντας την επίμαχη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας.

Συνεπώς και δεδομένου ότι πιθανολογήθηκε ότι θα γίνει δεκτός ο σχετικός ως άνω λόγος έφεσης, σε συνδυασμό με το ότι το κατασχεθέν αποτελεί την μοναδική κατοικία των αιτούντων, το Δικαστήριο έκανε δεκτή την αίτηση περί αναστολής της εκτελέσεως και ανέστειλε τον επισπευδόμενο πλειστηριασμό μέχρι την έκδοση τελεσίδικης απόφασης επί της ασκηθείσας έφεσης.

[Οι αιτούντες εκπροσωπήθηκαν από τον δικηγόρο Ευστράτιο Νικολακέα, Δικηγορικό Γραφείο Νικολακέας και Συνεργάτες, Βαλαωρίτου 4, Αθήνα 10671, τηλ 210 36 34 039]

Δείτε την απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά