Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο Νόμος 5095/2024 για την ενίσχυση της δικηγορικής ύλης και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης ο Νόμος 5095/2024 "Ενίσχυση δικηγορικής ύλης: Ρυθμίσεις για τα κληρονομητήρια, τις αποδοχές και αποποιήσεις κληρονομιών, τις εγγραφές και τις εξαλείψεις συναινετικών προσημειώσεων υποθηκών και τις ένορκες βεβαιώσεις και για το Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας και λοιπές επείγουσες ρυθμίσεις".

Αντικείμενο του νόμου είναι: α) η μεταφορά ύλης από τα δικαστήρια στους δικηγόρους, με στοχευμένες παρεμβάσεις στον Αστικό Κώδικα (π.δ. 456/1984, Α’ 164) και τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’ 182) που αφορούν: αα) στην έκδοση και παροχή κληρονομητηρίου, αβ) στην αποδοχή και αποποίηση κληρονομίας, αγ) στις προσημειώσεις υποθηκών, αδ) στην παροχή ενόρκων βεβαιώσεων, β) η θέσπιση διατάξεων για την οργάνωση θεμάτων του Ταμείου Χρηματοδότησης Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) και την πληρωμή των υποθέσεων νομικής βοήθειας με παρεμβάσεις στο ν.δ. 1017/1971 (Α’ 209) και τον ν. 3226/2004 (Α’ 24).

Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του νόμου, σκοπός του νομοθετήματος είναι: α) η αποφόρτιση των δικαστηρίων από διαδικασίες που μπορούν με πρόσφορο τρόπο να διενεργηθούν από τους δικηγόρους μέσω της μεταφοράς ύλης από τα δικαστήρια με σκοπό την άμεση και αποτελεσματική ολοκλήρωση νομικών ενεργειών και κατ’ επέκταση την επιτάχυνση της απονομής της δικαιοσύνης, και β) η άμεση εκκαθάριση και πληρωμή των αποζημιώσεων νομικής βοήθειας στους δικηγόρους μέσω στοχευμένων παρεμβάσεων και η απλοποίηση των σχετικών διαδικασιών.

Δείτε το πλήρες κείμενο του Νόμου εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά