Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω αοριστίας περιορισμού της απαίτησης – Ανεκκαθάριστη παροχή (MΠρΚεφ)

Μον.Πρωτ. Κεφαλληνίας αρ. απόφασης 85/2022: Ακύρωση αναγκαστικής εκτέλεσης λόγω αοριστίας περιορισμού της απαίτησης – Ανεκκαθάριστη παροχή.

«Περαιτέρω, ο χαρακτήρας των απαιτήσεων ως βέβαιων και εκκαθαρισμένων εξαρτάται από αντικειμενικά στοιχεία και όχι από την άποψη του οφειλέτη ότι το ποσόν της απαίτησης υπολογίσθηκε κατά μη νόμιμο τρόπο. Η απαίτηση, για την ικανοποίηση της οποίας επισπεύστηκε η αναγκαστική εκτέλεση, αποτελείται από κεφάλαιο, τόκους και έξοδα, με διαφοροποίηση του ποσού και της χρονικής αφετηρίας του ποσού των τόκων, ανά είδος. Κατά συνέπεια, με τον ακόλουθο περιορισμό της απαίτησης στην ανακοπτόμενη έκθεση αναγκαστικής κατάσχεσης ακίνητης περιουσίας, χωρίς να προσδιορίζονται σε τι συνίσταται επακριβώς ο εν λόγω περιορισμός, ήτοι τα ακριβή κονδύλια για τα οποία επισπεύδεται η εκτέλεση, καθιστά άκυρη την κατασχετήρια έκθεση λόγω έλλειψης στην ουσία της προϋπόθεσης του εκκαθαρισμένου της απαίτησης….

Επομένως δεν δύναται να διαπιστωθούν τα ακριβή ποσά των κονδυλίων του κεφαλαίου της από 10-0-2020 επιταγής προς εκτέλεση για τα οποία επιβάλλεται η αναγκαστική κατάσχεση, ώστε να αποσαφηνιστεί αν αφορούν το προερχόμενο εκ του δανείου κεφάλαιο των 60.000 € ή αν αφορούν και τους τόκους αυτού. Στο κείμενο της κατασχετήριας έκθεσης υπάρχει μεν ρητή επιφύλαξη, ότι το υπόλοιπο ποσό της απαίτησης παραμένει απαιτητό είτε με άλλη αναγκαστική εκτέλεση είτε με αναγγελία στον ίδιο ή σε άλλον πλειστηριασμό, δεν προσδιορίζεται όμως σε τι αφορά ο περιορισμός, ώστε να καθίσταται σαφές για ποια ακριβώς κονδύλια, του κεφαλαίου ή τόκων, διενεργείται έκτοτε η εκτέλεση. Επομένως ο δεύτερος λόγος της ανακοπής αποδεικνύεται βάσιμος και από ουσιαστική άποψη και πρέπει κατά παραδοχή λόγου αυτού, να ακυρωθεί η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης που επισπεύδεται με την άνω κατασχετήρια έκθεσης σε βάρος των ανακόπτοντων».

Τους ανακόπτοντες εκπροσώπησε η Ειρήνη Κυριακάτου, δικηγόρος Κεφαλληνίας.

Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Χρήστου Τζαβάρα, δικηγόρου Πατρών.

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά