Προκήρυξη για τρεις (3) Νομικούς στο Εθνικό & Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή πρότασης για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με τρεις (3) Επιστημονικούς Συνεργάτες- Νομικούς στο ΕΚΠΑ.

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών
ανακοινώνει την πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την υποβολή προτάσεων για τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου, με τρεις (3) συνεργάτες, παρακάτω ειδικότητες στο έργο με Κ.Ε. 16863 και τίτλο «Υποστήριξη της Μ.Ο.Δ.Υ. του Ε.Λ.Κ.Ε. και αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών της και Επιστημονικό Υπεύθυνο τον κύριο Νικόλαο Γελαδά. 

Ειδικότητα 1η: Επιστημονικός Συνεργάτης - Νομικός

Ειδικότητα 2η: Επιστημονικός Συνεργάτης - Νομικός

Ειδικότητα 3η: Επιστημονικός Συνεργάτης - Νομικός

Η σύμβαση που θα συναφθεί θα έχει διάρκεια έξι (6) μήνες και αυτή δύναται να  ανανεωθεί ή παραταθεί χωρίς περιορισμό, μετά από απόφαση του αρμοδίου οργάνου του ΕΛΚΕ, χωρίς διενέργεια πρόσκλησης, εφόσον υπάρχει η απαιτούμενη πίστωση στο έργο και για χρονικό διάστημα που δεν δύναται να υπερβαίνει συνολικά τους εξήντα μήνες (60) μήνες συμπεριλαμβανομένης της αρχικής διάρκειας της σύμβασης.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή της πρότασης ορίζεται η 4η Μαρτίου 2024.

Δειτε περισσοτερα εδω

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά