Πρόσληψη δύο (2) δικηγόρων στον Οργανισμό Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων

Προκήρυξη Και Πρόσκληση Υποβολής Υποψηφιοτήτων Για Πλήρωση Δύο (2) Θέσεων Δικηγόρων, Μίας (1) Θέσης Παρά Πρωτοδίκαις Και Μιας (1) Θέσης Παρ’ Εφέταις, Με Έμμισθη Εντολή Και Πάγια Αντιμισθία.

Ο  Οργανισμός Ελληνικών Γεωργικών Ασφαλίσεων προκηρύσσει την πρόσληψη δύο δικηγόρων, και συγκεκριμένα ενός δικηγόρου παρά Πρωτοδίκαις και ενός δικηγόρου παρ’ Εφέταις, που θα προσληφθούν στον Οργανισμό με σχέση έμμισθης εντολής και πάγιας αντιμισθίας και με καθήκοντα την παράσταση ενώπιον Δικαστηρίων για εκδίκαση των υποθέσεων του ΕΛ.Γ.Α, προετοιμασία φακέλων δικογραφίας και κατάθεσή τους στα Δικαστήρια, την δικαστική και εξώδικη αντιπροσώπευση του ΕΛ.Γ.Α. και την σύνταξη γνωμοδοτήσεων και απαντήσεων στα υπηρεσιακά ερωτήματα που τίθενται από τη Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α. και από όλους τους προϊσταμένους των Οργανικών μονάδων του ΕΛ.Γ.Α μέσω της Διοίκησης.

Αντικείμενο της απασχόλησης των δικηγόρων θα είναι η νομική υποστήριξη του ΕΛ.Γ.Α. στην αντιμετώπιση των νομικών θεμάτων που απασχολούν τον Οργανισμό (προετοιμασία φακέλων υποθέσεων, τεκμηρίωση αντιμετώπισης υποθέσεων, παρακολούθηση δικαστικών υποθέσεων και σύνταξη γνωμοδοτήσεων, παρακολούθηση νομολογίας, έλεγχος συμβάσεων καθώς και η εκπροσώπηση του ΕΛ.Γ.Α. ενώπιον των Δικαστηρίων και η εν γένει υποστήριξη του έργου της Νομικής Υπηρεσίας του Οργανισμού. Οι παραπάνω υπηρεσίες θα παρέχονται, κατά κανόνα, στα Γραφεία της Νομικής Υπηρεσίας του ΕΛ.Γ.Α., στην Κεντρική Διοίκηση του ΕΛ.Γ.Α., Μεσογείων 45, στην Αθήνα.

Η προθεσμία υποβολής υποψηφιοτήτων είναι από 17-2-2024 έως 18-3-2024.

Δείτε την προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά