Απόρριψη αίτησης ανάκλησης απόφασης με την οποία απορρίφθηκαν αντιρρήσεις για άρση κράτησης αλλοδαπού (ΔΠρΑθ)

ΔΠρΑθ Αριθμός απόφασης - Πρακτικό : 174 /2024 – Αίτηση ανάκλησης απόφασης με την οποία απορρίφθηκαν οι αντιρρήσεις για άρση παραταθείσας κράτησης αλλοδαπού. Κρίση ότι η έλλειψη ιατρού στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας δε δύναται να επηρεάσει αρνητικά την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας της αιτούσας.

«Επειδή, ήδη, με την κρινόμενη αίτηση, η αιτούσα ζητεί την ανάκληση της προσβαλλόμενης απόφασης-πρακτικού, υποστηρίζοντας ότι πρέπει να αφεθεί ελεύθερη, διότι προέκυψαν οψιγενή στοιχεία σχετικά με την κατάσταση της υγείας της. Ειδικότερα, ισχυρίζεται ότι, τον τελευταίο μήνα, το ιατρείο του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας, στο οποίο αυτή κρατείται, δε διαθέτει ιατρό, με αποτέλεσμα να μη της παρέχεται ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, ούτε να είναι δυνατή η διακομιδή της σε νοσοκομείο εντός του κέντρου κράτησης, προκειμένου να της χορηγηθούν τα φάρμακα, που ελάμβανε έως τώρα, και να υποβληθεί στις απαραίτητες τακτικές ιατρικές εξετάσεις, και, ως εκ τούτου, η κατάσταση της υγείας της έχει ιδιαιτέρως επιδεινωθεί. Προς απόδειξη των ως άνω ισχυρισμών της, επικαλείται και προσκομίζει, ως νέα στοιχεία, αντίγραφα δύο ηλεκτρονικών μηνυμάτων, με ημερομηνίες κατάρτισης στις 11 και 18.1.2024, της ….., νοσηλεύτριας του ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας, σύμφωνα με τα οποία από την αρχή της νέας χρονιάς δεν υπάρχει ιατρός στο εν λόγω κέντρο κράτησης αλλοδαπών.
Επειδή, με τα δεδομένα αυτά, τα ανωτέρω προσκομιζόμενα στοιχεία, συνιστούν μεν, ως εκ του χρόνου σύνταξής τους, σε σχέση με τη συζήτηση των αντιρρήσεων της αιτούσας, νεότερα στοιχεία, που δικαιολογούν, καταρχήν, την επάνοδο του Δικαστηρίου επί της υπόθεσης, κατά την έννοια της διάταξης του άρθρου 205 παρ. 5 του Κ.Δ.Δ., πλην όμως δεν είναι κρίσιμα, υπό την έννοια ότι δε δύνανται να ανατρέψουν τα δεδομένα, επί των οποίων στηρίχθηκε η αιτιολογία της προσβαλλόμενης απόφασης– πρακτικού. Και τούτο διότι, σύμφωνα με το αιτιολογικό της τελευταίας, το πρόβλημα υγείας της αιτούσας δεν παρίσταται τέτοιας φύσης και βαθμού, ώστε να τίθεται ζήτημα κινδύνου της υγείας αυτής, δεδομένου ότι η ίδια, κατά τη διάρκεια της κράτησής της, λαμβάνει κανονικά τη φαρμακευτική αγωγή της (χάπια), το δε σάκχαρό της είναι ρυθμισμένο (σχ. το προαναφερόμενο από 6.12.2023 ιατρικό σημείωμα). Περαιτέρω δε, η αιτούσα, ενόσω κρατούταν, διακομίστηκε σε δημόσια νοσηλευτικά ιδρύματα και υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις (σχ. οι προαναφερόμενες ιατρικές εξετάσεις, στις οποίες αυτή υποβλήθηκε στις 20.9.2023 και στις 11.10.2023) και, συνεπώς, δε στερήθηκε, λόγω της κράτησής της, τις ενδεδειγμένες ιατρικές εξετάσεις της ή οτιδήποτε άλλο απαιτούταν για το εν λόγω θέμα υγείας της, ως εκ τούτου το τελευταίο δεν αποτελεί αυτοτελώς λόγο άρσης της κράτησής της. Ενόψει των ανωτέρω, το Δικαστήριο κρίνει ότι η παρούσα έλλειψη ιατρού στο ΠΡΟ.ΚΕ.ΚΑ. Αμυγδαλέζας δε δύναται να επηρεάσει αρνητικά την αντιμετώπιση του προβλήματος υγείας της αιτούσας, αφενός μεν, διότι η κατάσταση της υγείας της είναι σταθερή, μη αποδεικνυομένου του αντίθετου ισχυρισμού της, περί επιδείνωσής της, αφετέρου δε, διότι, το ιατρείο του ως άνω κέντρου κράτησης αλλοδαπών εξακολουθεί να λειτουργεί και να στελεχώνεται από νοσηλευτές, ενώ, σε κάθε περίπτωση, ελλείψει ιατρού, δεν παρεμποδίζεται η διακομιδή της αιτούσας σε εξωτερικά νοσηλευτικά ιδρύματα, εφόσον τούτο χρειαστεί. Εκ των ως άνω παρέπεται ότι δε μεταβάλλονται εν προκειμένω τα δεδομένα, στα οποία στηρίχθηκε η προσβαλλόμενη απόφαση-πρακτικό και, συνεπώς, δε συντρέχει νόμιμος λόγος αποδοχής της κρινόμενης αίτησης ανάκλησης».

Σχόλιο Βασιλικής Κονομόδη, Δικηγόρου Κορίνθου:

1. Η παρούσα συνιστά απόφαση επί αίτησης ανάκλησης προηγούμενης απόφασης που απορρίπτει αντιρρήσεις

2. Κάποιες ποινικές καταδίκες για πλημμελήματα που αναφέρονται δεν έχουν καμία έννομη σημασία, γιατί η προσβαλλόμενη απόφαση δεν την είχε χαρακτηρίσει ως επικίνδυνη για τη δημόσια τάξη και ασφάλεια

3. Στο αιτιολογικό της απόρριψης, κάποιες βεβαιώσεις από νοσοκομείο και ιατρό που αναφέρονται είχαν προσκομιστεί πριν την έλλειψη ιατρού, δηλαδή στο προηγούμενο δικαστήριο των αντιρρήσεων, κάτι που δεν αμφισβητήθηκε ποτέ εξάλλου. Λίγες μέρες μετά την έκδοση της δικαστικής απόφασης, η αντιλέγουσα διακομίσθηκε σε νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται έως τώρα.

(H απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του δικηγόρου Πατρών Χρήστου Τζαβάρα)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά