Προκήρυξη θέσης Δικηγόρου στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), προσκαλεί τους/τις ενδιαφερόμενους/ες να υποβάλλουν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου για μία (1) θέση Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας (Κωδικός Θέσης: ΝΟΜ.1).

Το αντικείμενο της σύμβασης του/της Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας σχετίζεται με: «Νομική υποστήριξη του Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας του ΕΑΑ για θέματα σύναψης δημοσίων συμβάσεων, διαδικασίας αδειοδοτήσεων και άλλων νομικοτεχνικών θεμάτων».

Η σύμβαση θα είναι διάρκειας έως είκοσι δύο (22) μήνες, συνολικού κόστους έως σαράντα τέσσερις χιλιάδες ευρώ (44.000,00€), με δυνατότητα ανανέωσης μέχρι το πέρας του Έργου, το οποίο περιλαμβάνει την αμοιβή του/της αναδόχου, πάσης φύσεως νόμιμες κρατήσεις, ΦΠΑ και ασφαλιστικές εισφορές εργοδότη εφόσον ο/η ανάδοχος εμπίπτει στις διατάξεις του άρ.39, παρ.9 του ν.4387/2016. Ο εκτιμώμενος χρόνος έναρξης της σύμβασης είναι η 01/03/2024.

Ως τόπος απασχόλησης του/της Εξωτερικού/ης Συνεργάτη/ιδας ορίζονται οι εγκαταστάσεις του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Ακταίου 11 Θησείο, Αθήνα, ΤΚ 11851, λόγω της φύσης του αντικειμένου του ανατιθέμενου έργου και ανάλογα με τις κατά περίπτωση ανάγκες του Έργου.

Απαιτούμενα προσόντα: 

 Πτυχίο ή Δίπλωμα Τμήματος Νομικής της ημεδαπής ή ισότιμο αναγνωρισμένο της αλλοδαπής Πανεπιστημιακού τομέα. 

 Δικηγόρος Παρ’ Αρείω Πάγω, μέλος Δικηγορικού Συλλόγου. 

 Είκοσι (20) τουλάχιστον έτη επαγγελματικής εμπειρίας ως μέλος δικηγορικού συλλόγου. 

 Μεταπτυχιακός τίτλος στο Δημόσιο Δίκαιο της ημεδαπής ή ισότιμος αναγνωρισμένος της αλλοδαπής. 

 Επταετή (7ετή) τουλάχιστον αποδεδειγμένη επαγγελματική εμπειρία στη νομική υποστήριξη συγχρηματοδοτούμενων έργων/προγραμμάτων ή/και ερευνητικών έργων/προγραμμάτων ή/και σε αντικείμενο νομικής συμβουλευτικής σε δημόσιο φορέα γενικής κυβέρνησης. 

 Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας.

Οι αιτήσεις, συνοδευόμενες από τα απαραίτητα δικαιολογητικά μπορούν να υποβληθούν μόνο ηλεκτρονικά, εντός τουλάχιστον δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης στην ιστοσελίδα του ΕΑΑ (www.noa.gr) σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και εν προκειμένω το αργότερο μέχρι 05/02/2024 και ώρα 10:00 π.μ. στο ΕΑΑ, στην κ. Γεωργία Βλαχάκη, e-mail: gvlaxaki@noa.gr 

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στην κ. Γεωργία Βλαχάκη, Τηλέφωνο: 2103490031 e-mail: gvlaxaki@noa.gr

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια

Ο χρήστης Ανώνυμος είπε…
Σας διέφυγε να βάλετε τν φωτογραφία του δικηγόρου που έχετε επιλέξει. κάνετε που κάνετε την "κομπίνα" σας , τουλάχιστον σεβαστείτε μας και μην προσπαθείτε να μας δουλέψετε κιόλας.

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά