Ελευθέρωση Εγγυητών, απο συμβαση αλληλοχρεου λογαριασμού που καταγγέλθηκε και ρυθμίστηκε με συμβαση απλου δοσοληπτικου λογαριασμού, χωρίς ωστόσο να συμβληθούν στην τελευταία

Πολ.Πρωτοδικείο Αθηνών 3707/2023 : Σύμβαση Πίστωσης με Ανοιχτό Αλληλόχρεο Λογαριασμό και Πρόσθετες Πράξεις Αύξησης του Ορίου της Πίστωσης με παροχή εγγύησης-Λύση της Σύμβασης κατόπιν καταγγελίας της Τράπεζας και σύναψη νέας Σύμβασης ρύθμισης της απορρέουσας απαίτησης από την καταγγελμένη σύμβαση, στην οποία συμβλήθηκε μόνο ο πρωτοφειλέτης και όχι οι εγγυητές- Απαλλαγή των εγγυητών κατ’ αρ. 439 και 864 ΑΚ, εφόσον η νέα σύμβαση αποτελεί σύμβαση απλού δοσοληπτικού λογαριασμού, μολονότι η απαίτηση απορρέει από σύμβαση αλληλόχρεου λογαριασμού- Απορριπτέα η ένσταση της Τράπεζας περί έλλειψης παθητικής νομιμοποίησης, διότι από την προσκομιζόμενη σύμβαση εκχώρησης και το συνοδεύον αυτή παράρτημα, εξαχθέν εκ του Ενεχυροφυλακείου Αθηνών, ουδόλως προκύπτει ότι η ένδικη απαίτηση μεταβιβάστηκε. Δεκτή η αγωγή.

(Τους ενάγοντες εκπροσώπησε το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λ. Καλτσά (Σωτήρος Διός 6-Πειραιάς, τηλ. επικ. 2104119287-2104171385 κιν: 6972397827)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια