Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας

ΜΠρΑθ 157/2023 -Δεκτή η αγωγή δικηγόρου για καταβολή αμοιβών Νομικής Βοήθειας – Αναγνωρίζει ότι το εναγόμενο ΝΠΔΔ με την επωνυμία «Ταμείο Χρηματοδότησης Κτιρίων- ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.» υποχρεούται να καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό των 18.611,84 ευρώ νομιμοτόκως από την επίδοση της αγωγής. Καταδικάζει το εναγόμενο στα δικαστικά έξοδα της ενάγουσας (300 ευρώ). 

Μη νόμιμος ο ισχυρισμός του εναγόμενου περί συντρέχοντος πταίσματος της ενάγουσας ότι δηλαδή η τελευταία δεν υπέβαλε αίτηση πληρωμής για τιμολόγια συνολικής αξίας 7.327 ευρώ, καθόσον η διάταξη του άρθρου 300 ΑΚ, έχει εφαρμογή μόνον προς απόκρουση ή περιστολή αξίωσης προς αποζημίωση, προϋπόθεση η οποία στην προκείμενη περίπτωση δεν συντρέχει. Απορρίπτει επίσης αίτημα αναβολής του εναγόμενου ως αλυσιτελώς προβαλλόμενο, διότι σε περίπτωση που κατόπιν της εξέτασης του υποβληθέντος αιτήματος, το εναγόμενο καταλήξει στην αποδοχή του καταβάλει στην ενάγουσα το ποσό της αμοιβής της, η τελευταία εφόσον, ήθελε γίνει τελεσιδίκως δεκτή, ως ουσιαστική βάσιμη, η υπό κρίση αγωγή , θα στερείται πλέον εννόμου συμφέροντος για την επίσπευση, με αυτή (απόφαση) ως εκτελεστό τίτλο, αναγκαστικής εκτέλεσης σε βάρος του (εναγόμενου), σε κάθε δε περίπτωση το εναγόμενο θα έχει, βάσιμο λόγο ανακοπής κατά της επιχειρούμενης σε βάρος του αναγκαστικής εκτέλεσης.

(η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια της δικηγόρου Πετρούλας Εμμ.Μανδηλαρά)

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια