Απόρριψη ως απαράδεκτης αγωγής του ΟΑΕΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων (ΔΠρΚερ)

Διοικ. Πρωτοδικείο Κέρκυρας Α607/2022 : Αγωγή του ΟΑΕΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ κατά ασφαλισμένου για επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού σύνταξης αναπηρίας.

Στη δικαιοδοσία των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων υπάγονται, μεταξύ άλλων, οι διοικητικές διαφορές ουσίας, οι οποίες δημιουργούνται με την άσκηση αγωγής, εφόσον η αξίωση, η ικανοποίηση της οποίας επιδιώκεται με την άσκηση της αγωγής, πηγάζει από έννομη σχέση δημοσίου δικαίου, ενώ σε περίπτωση άσκησης αγωγής ενώπιον των διοικητικών δικαστηρίων, ως εναγόμενος νομιμοποιείται παθητικώς, καταρχήν, μόνο το υπόχρεο Δημόσιο ή άλλο ΝΠΔΔ. - Εάν η νομοθεσία ασφαλιστικού οργανισμού δεν περιέχει διατάξεις για την αναγκαστική είσπραξη των αχρεωστήτως ληφθεισών συντάξεων, ούτε είναι εφαρμοστέα, κατά την ίδια ή άλλη νομοθεσία, η νομοθεσία για την είσπραξη των δημοσίων εσόδων, ήτοι ο ΚΕΔΕ, η οποία (νομοθεσία) εφαρμόζεται για την είσπραξη των εσόδων των ΝΠΔΔ μόνο εάν προβλέπεται η εφαρμογή της από ειδική διάταξη, η είσπραξη των ως άνω ποσών είναι δυνατόν να επιδιωχθεί με την άσκηση αγωγής σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ. 2 του ν. 1406/1983 - Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 35 του ν. 1902/1990, οι οποίες δεν έχουν καταργηθεί, ορίζεται ρητώς ότι οι απαιτήσεις του ΤΕΒΕ από επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθεισών παροχών εισπράττονται κατά τις διατάξεις του ΚΕΔΕ - Επομένως, ο ΟΑΕΕ και ήδη e-ΕΦΚΑ έπρεπε για την είσπραξη της ένδικης απαίτησής να προβεί στον καταλογισμό της ένδικης οφειλής σε βάρος του εναγομένου (να εκδώσει δηλαδή σε βάρος του εκτελεστή διοικητική πράξη προσδιορισμού της οφειλής του) και να τηρήσει, στη συνέχεια, την προβλεπόμενη στον ΚΕΔΕ διαδικασία και όχι να ασκήσει το ένδικο βοήθημα της αγωγής – Απορρίπτει την αγωγή ως απαράδεκτη. (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια