Αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας - Μεταβολή της νομιμοποιητικής εξουσίας για διεξαγωγή της δίκης (ΜΠρΗλ)

ΜΠρ Ηλείας 269/2023 -Δικαστής: Βασιλική Ρέππα - Ανακοπή 933 ΚΠολΔ. Αλλαγή της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, μεταβολή της νομιμοποιητικής εξουσίας για διεξαγωγή της δίκης, η οποία επιφέρει τη βιαία διακοπή της δίκης κατ'αναλογική εφαρμογή του άρθρου 286 στοιχ.α άλλως γ ΚΠολΔ και συνέχιση αυτής από τη νέα εταιρεία διαχείρισης.

«Συνεπώς κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας, που επήλθε με την άσκηση της ανακοπής, συνέβη η μεταβολή του προσώπου του διαχειριστή, ο οποίος κατέστη δικαιούχος είσπραξης των απαιτήσεων για λογαριασμό της ανωτέρω εταιρείας ειδικού σκοπού με την επωνυμία …, η οποία συνεχίζει να είναι φορέας και δικαιούχος των απαιτήσεων. Ουδεμία δε ειδική διαδοχή υφίσταται μεταξύ των δύο εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων, ήτοι της καθής η ανακοπή ανώνυμης εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων από δάνεια και πιστώσεις με την επωνυμία … και της νυν διαχειρίστριας εταιρείας ….Η εταιρεία διαχείρισης απαιτήσεων στην οποία ανατίθεται από την εταιρεία απόκτησης η διαχείριση των απαιτήσεών της από δάνεια και πιστώσεις δεν αποκτά τις εν λόγω απαιτήσεις κατά κυριότητα και συνεπώς δεν καθίσταται ειδικός διάδοχος της εταιρείας απόκτησης κατά το ουσιαστικό δίκαιο, νομιμοποιείται δε όχι ως δικαιούχος αλλά ως μη δικαιούχος διάδικος να διεξάγει τις περί των διαχειριζόμενων απαιτήσεων δίκες για δικαίωμα τρίτου, αιτούμενη, ωστόσο, έννομη προστασία στο όνομά της, κατά παραχώρηση του νομοθέτη, όχι όμως για δικό της λογαριασμό. Στη περίπτωση  που κατά τη διάρκεια της εκκρεμοδικίας δίκης περί την εκτέλεση λάβει χώρα αντικατάσταση του διαχειριστή, επέρχεται η παύση της διαχειριστικής εξουσίας της εταιρείας διαχείρισης απαιτήσεων και κατ’επέκταση της εξαιρετικής νομιμοποίησής της, με συνέπεια την επάνοδο στην κατά κανόνα νομιμοποίηση ή στην αντικατάστασή της από άλλη εταιρεία διαχείρισης. Στη περίπτωση αυτή χωρεί είτε αναλογική εφαρμογή του άρθρου 225 παρ.2 ΚΠολΔ είτε επέρχεται η διακοπή της δίκης και η συνέχισή της από το πιστωτικό ίδρυμα ή τη νέα διαχειρίστρια εταιρεία κατά την αναλογική εφαρμογή του άρθρου 286 περ. α άλλως περ.γ ΚΠολΔ.»

Δείτε την απόφαση εδώ

(Η απόφαση δημοσιεύεται με επιμέλεια του Δικηγόρου Πατρών Βασίλη Γαλανοπούλου)

Σχόλια