Απαγόρευεται η συμμετοχή των ζώων σε κάθε είδους παραστάσεις : Γνωμοδότηση ΝΣΚ

Νομικό Συμβούλιο του Κράτος, αρ. γνωμοδότησης 50/2023 - Ερωτάται: α. Εάν η απαγόρευση συμμετοχής κάθε ζώου σε κάθε είδους παραστάσεις, που προβλέπεται στο άρθρο 23 παρ. 1 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021 (Α΄ 169), αφορά μόνο τα ζώα συντροφιάς, για τα οποία ο παραπάνω νόμος θεσπίζει νέο πλαίσιο ευζωίας, ή και τα ζώα άγριας πανίδας. 

β. Εάν ως «κάθε είδους παραστάσεις», στις οποίες, σύμφωνα με το άρθρο 23 παρ. 2 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021, απαγορεύεται η συμμετοχή κάθε ζώου, νοούνται μόνο όσες διοργανώνονται από φορέα-επιχείρηση θεαμάτων, που έχει εφοδιαστεί με την προβλεπόμενη από τον νόμο άδεια λειτουργίας επιχείρησης θεαμάτων και έχει υποβάλει σχετική δήλωση έναρξης επιχειρηματικής δραστηριότητας στο φορολογικό μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης, συμπληρώνοντας τον αντίστοιχο κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.), καθώς και αν για την έννοια της παράστασης απαιτείται η ύπαρξη σεναρίου με παράλληλη με το ζώο συμμετοχή ανθρώπου ή όλα τα παραπάνω είναι νομικά αδιάφορα για την ισχύ της εν λόγω απαγόρευσης. 

γ. Εάν στην έννοια του όρου «παραστάσεις» του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021, εμπίπτουν παρουσιάσεις νόμιμα κατεχόμενων ζώων άγριας πανίδας (κυρίως πτηνών), που πραγματοποιούν φυσικά ή νομικά πρόσωπα στο κοινό και αφορούν, ιδίως, την επίδειξη του ζώου (απλή παρουσία στο χώρο), την περιγραφή της βιολογίας και των χαρακτηριστικών του και την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο και δ. Σε ποιες περιπτώσεις μία εκδήλωση με συμμετοχή ζώου θεωρείται ότι λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο «λαϊκής ή τοπικής παράδοσης», ώστε, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 23 παρ. 2 εδ. δεύτερο του ν. 4830/2021, να επιτρέπεται η διεξαγωγή της.

Απάντηση:

α. Το άρθρο 23 παρ. 2 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021 έχει την έννοια ότι απαγορεύεται η συμμετοχή όχι μόνο των ζώων συντροφιάς αλλά και των ζώων της άγριας πανίδας σε κάθε είδους παραστάσεις (ομόφωνα). 

β. Ως «κάθε είδους παραστάσεις» του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021, νοούνται όλες αδιακρίτως οι παραστάσεις, στις οποίες υπάρχει πρόθεση για συμμετοχή κάθε είδους ζώου, χωρίς να ενδιαφέρει αν διαθέτουν σενάριο ή αν προβλέπουν παράλληλη με το ζώο συμμετοχή ανθρώπου ή αν ο διοργανωτής τους είναι εφοδιασμένος με την προβλεπόμενη από τις κείμενες διατάξεις άδεια λειτουργίας επιχείρησης θεαμάτων ή αν έχει δηλώσει την σχετική επιχειρηματική του δραστηριότητα στο φορολογικό μητρώο της Φορολογικής Διοίκησης με συμπλήρωση στο έντυπο Δ211 του αντίστοιχου Κ.Α.Δ. (ομόφωνα). 

γ. Στην έννοια των «κάθε είδους παραστάσεων» του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. πρώτο του ν. 4830/2021 δεν εμπίπτουν οι παρουσιάσεις νόμιμα κατεχόμενων ζώων άγριας πανίδας στο κοινό στους χώρους που αναφέρονται στο άρθρο 16 του ν. 4830/2021, καθώς και σε άλλους χώρους και υποδομές, όπως, ενδεικτικά, πάρκα, κοινόχρηστοι χώροι πρασίνου, βοτανικοί κήποι και άλλες νόμιμα λειτουργούσες ιδιωτικές εγκαταστάσεις, με την επιφύλαξη των ειδικότερων διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας, ιδίως, ως προς τη διοίκηση και διαχείριση των χώρων αυτών και ως προς τα είδη ζώων άγριας πανίδας που επιτρέπεται να παρουσιάζονται σε αυτούς (ομόφωνα). δ. Μόνο αρμόδιο όργανο να κρίνει πότε και αν συντρέχουν οι ειδικότερες προϋποθέσεις του άρθρου 23 παρ. 2 εδ. δεύτερο του ν. 4830/2021, είναι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου, εντός των ορίων της εδαφικής περιφέρειας του οποίου ζητείται άδεια για να πραγματοποιηθεί η εκδήλωση με συμμετοχή ζώου (κατά πλειοψηφία). (πηγή nsk.gr)

Δείτε τη Γνωμοδότηση εδώ

Δείτε ακόμα: Επάνοδος παραιτηθέντος υπαλλήλου στην υπηρεσία λόγω πλάνης του, ως προς τους όρους και τις προϋποθέσεις της συνταξιοδότησής του (ΝΣΚ)


Σχόλια