Θέση Ερευνητή/Επιστημονικού Συνεργάτη στο Κέντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου

Το Kεντρο Διεθνούς και Ευρωπαϊκού Οικονομικού Δικαίου (ΚΔΕΟΔ), προτίθεται να απασχολήσει στις εγκαταστάσεις του στη Θεσσαλονίκη (Ικάρων 1, 55102 Καλαμαριά), με χρηματοδότηση από ίδιους πόρους, έναν (1) ερευνητή/επιστημονικό συνεργάτη, 

με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, διάρκειας ενός έτους, έναντι μηνιαίων αποδοχών σύμφωνα με το Ενιαίο Μισθολόγιο (ν. 4354/2015) πλέον των νομίμων εργοδοτικών και ασφαλιστικών εισφορών.

Το αντικείμενο εργασίας του ερευνητή/επιστημονικού συνεργάτη περιλαμβάνει ενδεικτικά τα εξής:

 • διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας σε όλα τα πεδία του ενωσιακού δικαίου
 • συγγραφή άρθρων και σχολιασμός νομολογίας στο αντικείμενο του ενωσιακού δικαίου
 • εν γένει επιστημονική συνδρομή στις υφιστάμενες και μελλοντικές δραστηριότητες του ΚΔΕΟΔ

Απαιτούμενα προσόντα συμμετοχής:

 • πτυχίο ΑΕΙ τμήματος Νομικής Σχολής
 • μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών Νομικής Σχολής, κατά προτίμηση στο ενωσιακό ή το διεθνές δίκαιο
 • τουλάχιστον διετή ερευνητική εμπειρία, κατά προτίμηση στο ενωσιακό δίκαιο
 • επιστημονικές δημοσιεύσεις
 • άριστη γνώση της αγγλικής και της γαλλικής ή γερμανικής γλώσσας
 • άριστη χρήση Η/Υ

Προσόντα τα οποία θα συνεκτιμηθούν κατά την τελική αξιολόγηση:

 • βαθμός πτυχίου ή/και μεταπτυχιακού διπλώματος
 • ικανότητα εργασίας σε ομάδα και επίτευξης αποτελεσμάτων, όπως θα προκύψει από δομημένη συνέντευξη
 • ακαδημαϊκά ενδιαφέροντα
 • διακρίσεις/βραβεία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά:

 • Αίτηση υποψηφιότητας με ειδική αναφορά στον λόγο που επιθυμεί κάποιος/α τη συγκεκριμένη θέση.
 • Λεπτομερές βιογραφικό σημείωμα, από το οποίο να προκύπτει ότι ο/η υποψήφιος/α πληροί όλα τα απαιτούμενα προσόντα
 • Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, στην οποία ο/η υποψήφιος/α να δηλώνει ότι όλα τα αναφερόμενα στην αίτηση στοιχεία είναι αληθή και ότι, εφόσον επιλεγεί, θα προσκομίσει τα σχετικά αντίγραφα των τίτλων σπουδών και γλωσσομάθειας.

Οι υποψήφιοι/ιες των οποίων τα προσόντα κρίνονται συναφή και επαρκή για τη θέση θα κληθούν σε συνέντευξη

Οι ενδιαφερόμενοι/ες παρακαλούνται να καταθέσουν τα παραπάνω απαιτούμενα δικαιολογητικά αποκλειστικά με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση kdeod@cieel.gr μέχρι την 3η Νοεμβρίου 2023, υπόψη κ. M. Παπανικολάου (τηλ. 2310 486901).

Δείτε την Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

Σχόλια