Διάρρηξη μεταβίβασης ακινήτου από τράπεζα: Διόρθωση της πρωτόδικης απόφασης με την έφεση και αναγωγή του ποσού της διαρρήξεως σε ποσοστό %. (ΕφΝαυ)

Εφετείο Ναυπλίου (3μ) αρ.274/2023: Διάρρηξη μεταβίβασης - Aσκηση εφέσεως της τράπεζας , ως νικήσασας διαδίκου. Ολική διάρρηξη της μεταβίβασης κατά ποσοστό  100/100 του επιδίκου ακινήτου. Διόρθωση της πρωτόδικης απόφασης και αναγωγή του ποσού της διαρρήξεως σε ποσοστό %.

Eπί της αγωγής διάρρηξης της τράπεζας είχε εκδοθεί η υπ’ αρ. 187/2013 απόφαση Π.Π.Κορίνθου , η οποία δέχθηκε , εν μέρει , την αγωγή  και απήγγειλε υπέρ της Τραπέζας  την μερική διάρρηξη της ανωτέρω μεταβιβάσεως μόνο για το ποσό των ευρώ 56.555,48.

Ειδικότερα, η έφεση είχε στραφεί κατά του κεφαλαίου της υπ’ αριθμόν 187/2013 οριστικής αποφάσεως του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Κορίνθου, κατά το οποίο δεν εγένετο δεκτή η ολική διάρρηξη της απαλλοτριωτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το αγωγικό αίτημα, άλλως διότι δεν προσδιορίζεται κατά συγκεκριμένο ποσοστό τοις εκατό η γενόμενη κατά τα λοιπά εν μέρει δεκτή δια της άνω αποφάσεως απαγγελία της διαρρήξεως  υπέρ της τραπεζικής εταιρείας της απαλλοτρίωσης , που έλαβε χώρα μεταξύ των εφεσιβλήτων προς βλάβην της τράπεζας , ως καταδολιευτικής κατ’ αρθρο 939 επ. Α.Κ., το οποίο (ποσοστό) πρέπει να προκύπτει από το πηλίκο του κλάσματος με αριθμητή το ποσό της απαίτησης της τράπεζας κατά της 1ης των εφεσιβλήτων, μετά τόκων και εξόδων και με παρανομαστή την πραγματική αξία  του απαλλοτριωθέντος ακινήτου, κατά τον κρίσιμο χρόνο εγέρσεως  της ένδικης αγωγής.  

(Την υπόθεση χειρίστηκε υπέρ της ενάγουσας/εκκαλούσας η Στυλιανή (Στέλλα) Γκούμα, Δικηγόρος παρ΄Αρείω Πάγω, Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια, Αδειμάντου 38, Κόρινθος 20131, τηλ. : 27410 22004, κιν. : 6932747946, email: stgkouma@otenet.gr,) 

Δείτε την Απόφαση εδώ

Σχόλια