Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης δέκα (10) Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Νομικού έτους 2023

Δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης-Τεύχος ΑΣΕΠ, η Προκήρυξη διαγωνισμού απευθείας κατάταξης δέκα (10) Αξιωματικών Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής, ειδικότητας Νομικού έτους 2023, με εφαρμογή του συστήματος μοριοδότησης των υποψηφίων.

Για την πλήρωση των παραπάνω θέσεων οι υποψήφιοι/ες θα πρέπει να είναι ιδιώτες πτυχιούχοι τμημάτων Νομικής Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων (Α.Ε.Ι.) του πανεπιστημιακού τομέα της ημεδαπής ή ακαδημαϊκά ισοδύναμων ή ισότιμων και αντίστοιχων της αλλοδαπής. Οι εν λόγω πτυχιούχοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό εφόσον κατέχουν μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών σε νομικά θέματα ή διδακτορικό δίπλωμα σε νομικά θέματα.

Προθεσμία υποβολής αιτήσεων από 6.11.2023, ημέρα Δευτέρα, έως και 27.11.2023.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Σχόλια