Σχέδιο Νόμου για τη Δικαστική Αστυνομία - Τροποποιήσεις στη Νομική Βοήθεια

Κατατέθηκε στη Βουλή το νομοσχέδιο «Επιτάχυνση διαδικασιών στελέχωσης και λειτουργίας Δικαστικής Αστυνομίας - Τροποποιήσεις ν. 4963/2022 και άλλες ρυθμίσεις του Υπουργείου Δικαιοσύνης».

Σκοπός του σ/ν είναι η επιτάχυνση της διαδικασίας στελέχωσης της «Υπηρεσίας Δικαστικής Αστυνομίας» (Δικαστική Αστυνομία) του άρθρου 3 του ν. 4963/2022 (Α’ 149), προς διασφάλιση της άμεσης, πλήρους και αποτελεσματικής λειτουργίας της. 

Αντικείμενο του νόμου είναι: α) η συγκεκριμενοποίηση της διαδικασίας στελέχωσης και λειτουργίας της Δικαστικής Αστυνομίας, β) η εξειδίκευση των προσόντων διορισμού του προσωπικού του αστυνομικού και του πολιτικού τομέα της δικαστικής αστυνομίας και γ) η σύσταση των περιφερειακών υπηρεσιών Δικαστικής Αστυνομίας σε επίπεδο Τμήματος πολιτικού και αστυνομικού τομέα.

Στο άρθρο 22 του σχεδίου νόμου υπάρχει διάταξη για τον καθορισμό διαδικασιών εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης των δικαιούχων της νομικής βοήθειας μέσω διαδικτυακής εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης – Τροποποίηση παρ. 2 άρθρου 14 ν. 3226/2004:

"Στην παρ. 2 του άρθρου 14 του ν. 3226/2004 (Α’ 24) επέρχονται οι εξής αλλαγές: α) στο δεύτερο εδάφιο μετά από τις λέξεις, «και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων,» προστίθενται οι λέξεις «καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης», β) προστίθεται τέταρτο εδάφιο και η παρ. 2 διαμορφώνεται ως εξής: 

«2. Αρμόδιο όργανο για τη συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων για τη διαβίβασή τους στο Ταμείο Χρηματοδοτήσεως Δικαστικών Κτιρίων (ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ.) είναι η διοίκηση του αρμόδιου Δικαστηρίου. Η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, καθώς και η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης δύναται να υλοποιούνται και μέσω διαδικτυακής εφαρμογής προσβάσιμης μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης: (ΕΨΠ- Gov.gr). Η είσοδος των χρηστών στην εφαρμογή, πραγματοποιείται μέσω των μοναδικών κωδικών αυθεντικοποίησης που προβλέπονται για την είσοδο των χρηστών, στο Πληροφοριακό Σύστημα της Ολομέλειας των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Δικαιοσύνης και Ψηφιακής Διακυβέρνησης καθορίζεται η διαδικασία εκκαθάρισης και είσπραξης της αποζημίωσης και δύνανται να καθορίζονται τα ειδικότερα ζητήματα σχετικά με τη λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του πρώτου εδαφίου, η είσοδος των χρηστών και η συλλογή των δικαιολογητικών και των αιτήσεων των δικαιούχων δικηγόρων και άλλων προσώπων, οι απαιτούμενες διαλειτουργικότητες με άλλα πληροφοριακά συστήματα ή μητρώα του δημόσιου τομέα, τα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα για την ασφάλεια της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κάθε αναγκαία, τεχνική ή άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.».

Δείτε το Σ/Ν εδώ

Σχόλια