Αποζημίωση λόγω έκδοσης παράνομης οικοδομικής άδειας η οποία ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΔΠρΛαμ)

ΔΠρ Λαμίας (3μ) Α154/2022: Αγωγή με αίτημα την αποζημίωση της ενάγουσας για την περιουσιακή ζημία που υπέστη λόγω έκδοσης από τον Δήμο Χαλκιδέων οικοδομικής άδειας, η οποία ακυρώθηκε ως μη νόμιμη με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. 

Παθητικώς νομιμοποιείται, προς ικανοποίηση των ένδικων χρηματικών αξιώσεων, μόνο ο Δήμος Χαλκιδέων, από πράξεις και παραλείψεις οργάνων του οποίου προέκυψαν αυτές και όχι η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Η έκδοση διοικητικής πράξης για την «αναγνώριση» οδού συνιστά άσκηση αρμοδιότητας πολεοδομικού σχεδιασμού η οποία δεν έχει εντοπισμένο χαρακτήρα και η σχετική αρμοδιότητα πολεοδομικού σχεδιασμού πρέπει να επιχειρείται με προεδρικό διάταγμα. 

Για την παραγραφή των αξιώσεων κατά των ΟΤΑ εφαρμόζονται οι διατάξεις που διέπουν την παραγραφή των αξιώσεων κατά του Δημοσίου (άρ. 29 παρ. 5 του ν. 3202/2003). Δέσμευση από τις αποφάσεις άλλων διοικητικών δικαστηρίων – Συμβουλίου της Επικρατείας (άρ. 5 του ΚΔΔ). 

Υποχρέωση του εναγόμενου Δήμου να καταβάλει αποζημίωση στην ενάγουσα λόγω έκδοσης παράνομης οικοδομικής άδειας η οποία ακυρώθηκε με απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας. Δεκτά τα αγωγικά αιτήματα για τα έξοδα στα οποία προέβη η ενάγουσα για την ένδικη κατασκευή και για αποκατάσταση της ηθικής της βλάβης ύψους 2.000 ευρώ. 

Κρίση ότι δεν μπορούν να της αναγνωριστούν ως ζημία τα δικαστικά έξοδα που κατέβαλε η ενάγουσα στο πλαίσιο της άσκησης παρέμβασης στη διεξαχθείσα δίκη ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας, καθώς αυτά καταλογίζονται στον ηττηθέντα διάδικο υπέρ του νικήσαντος με τη σχετική δικαστική απόφαση, ούτε το πρόστιμο για ανέγερση και διατήρηση αυθαιρέτου, καθώς η παράβαση αυτή οφειλόταν σε δική της υπαιτιότητα και όχι στις παράνομες ενέργειες του εναγομένου. Δέχεται εν μέρει την προσφυγή. (πηγή: adjustice.gr)

Σχόλια

Legal Jobs

Legal Jobs
Θέσεις Εργασίας-Υποτροφίες- Μεταπτυχιακά