Αστικό Δίκαιο: Θέση Εντεταλμένου Διδάσκοντος στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

O Πρόεδρος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών προκηρύσσει την πλήρωση μίας (1) θέσης Εντεταλμένου Διδάσκοντος του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων στο κάτωθι γνωστικό αντικείμενο: 

• Αστικό Δίκαιο, για την αυτοδύναμη διδασκαλία του ομοειδούς υποχρεωτικού μαθήματος 1ου εξαμήνου ακαδημαϊκού έτους 2023-2024. 

Η απασχόληση θα είναι μερική δυνάμει σύμβασης Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, το κόστος της οποίας θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό του Ο.Π.Α., βάσει της ως άνω αναφερόμενης απόφασης κατανομής θέσεων της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. 

Η διάρκεια της απασχόλησης ορίζεται σε ένα (1) ακαδημαϊκό εξάμηνο με δυνατότητα ανανέωσης κατ’ ανώτατο όριο έως τη συμπλήρωση έξι (6) συνεχών ακαδημαϊκών εξαμήνων ή τριών (3) συνεχών ακαδημαϊκών ετών.

Απαιτούμενα Προσόντα: 

• Διδακτορικό Δίπλωμα στο ίδιο ή σε συναφές γνωστικό αντικείμενο με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

Για την επιλογή, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη, η ύπαρξη: 

• Διδακτικής εμπειρίας σε ΑΕΙ εσωτερικού/εξωτερικού, συναφούς με το γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 

• Δημοσιεύσεων-με έμφαση στο γνωστικό αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης-σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών.

Οι ενδιαφερόμενοι, καλούνται να αποστείλουν την αίτηση μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, μέχρι την 25η Σεπτεμβρίου 2023 στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Γραμματείας του Τμήματος accfin@aueb.gr

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

(πηγή career.duth.gr)

Σχόλια