Προκήρυξη διαγωνισμού για την εισαγωγή στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών εκπαιδευόμενων που θα καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων

Το Υπουργείο Δικαιοσύνης προκηρύσσει διαγωνισμό για την εισαγωγή διακοσίων είκοσι τεσσάρων (224) εκπαιδευομένων που πρόκειται να καταλάβουν θέσεις δικαστικών υπαλλήλων του κλάδου Γραμματέων στα Πολιτικά και Ποινικά Δικαστήρια, τις Εισαγγελίες και τα Τακτικά Διοικητικά Δικαστήρια.

Στον διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν τα προσόντα που ορίζονται στα άρθρα 3, 4, 5, 6 και 22 και δεν έχουν τα κωλύματα που προβλέπονται στα άρθρα 7, 8 και 9 του ν.4798/2021 (Α΄ 68) για το διορισμό τους ως δικαστικών υπαλλήλων. Τα απαιτούμενα προσόντα πρέπει να συντρέχουν κατά τον χρόνο έναρξης του διαγωνισμού, πλην της εκπλήρωσης των στρατιωτικών υποχρεώσεων, η οποία αρκεί να συντρέχει κατά το χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Τα κωλύματα πρέπει να μην συντρέχουν τόσο κατά το χρόνο έναρξης του διαγωνισμού όσο και κατά τον χρόνο εγγραφής στη Σχολή. Εν ενεργεία δικαστικοί υπάλληλοι δεν μπορούν να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό.

Έναρξη υποβολής αιτήσεων: 31-08-2023 - Λήξη υποβολής αιτήσεων: 14-09-2023.

Ο εισαγωγικός διαγωνισμός περιλαμβάνει δύο (2) στάδια. Το πρώτο στάδιο θα διεξαχθεί στη Θεσσαλονίκη στις 30 Σεπτεμβρίου και 1 Οκτωβρίου 2023 και το δεύτερο στάδιο θα διεξαχθεί στην Αθήνα εντός του μηνός Νοεμβρίου τ.έ.

Δείτε την Προκήρυξη εδώ

Δείτε αγγελίες για δικηγόρους εδώ

Σχόλια