Ακυρότητα κατάσχεσης, λόγω συνυπολογισμού του Αυγούστου, όταν η 7μηνη προθεσμία συμπληρώνεται εντός αυτού και ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση, λόγω προγενέστερης ακύρωσης του εκτελεστού τίτλου, με οριστική δικαστική απόφαση (ΜΠρΠειρ)

Μον.Πρωτ.Πειραιώς αρ. 2802/2023 (τμήμα περιουσιακών διαφορών):Ακυρότητα κατάσχεσης, μη συνυπολογισμός του Αυγούστου, όταν η 7μηνη προθεσμία συμπληρώνεται εντός αυτού. Ακυρότητα επιταγής προς εκτέλεση, διότι σε προγενέστερο χρόνο με οριστική απόφαση άλλου δικαστηρίου, ακυρώθηκε η διαταγή πληρωμής, με αποτέλεσμα το διαπλαστικό αυτό δικαίωμα να ενεργεί έναντι όλων και να προκαλεί την ακυρότητα της εκτελεστικής διαδικασίας., που στηρίζεται σε ήδη ακυρωθέντα τίτλο, χωρίς να απαιτείται τελεσιδικία.

Α. Διά της τροποποίησης των αρ. 954 και 993 ΚΠολΔ με το ν. 4842/2021, κατέστη σαφές ότι ο Αύγουστος δεν προσμετράται στους πέντε ή έξι και στους επτά ή οκτώ μήνες όταν οι σχετικές προθεσμίες λήγουν κατά το μήνα αυτόν, επιλύθηκε δε το ζήτημα που είχε ανακύψει νομολογιακά ως προς το εάν ο Αύγουστος θα έπρεπε να προσμετρηθεί ή όχι στις συγκεκριμένες προθεσμίες.

Άκυρη η κατασχετήρια έκθεση, διότι ενώ επιβλήθηκε στις 19.01.2023, ο πλειστηριασμός προσδιορίστηκε για την 13.09.2023, ωστόσο, για τον υπολογισμό του επταμήνου η καθ’ ης λανθασμένα συνυπολόγισε και το χρονικό διάστημα από 1 έως 31 Αυγούστου κατά παράβαση των διατάξεων των άρθρων 954 παρ. 2 στ. ε’ και 993 παρ. 2 ΚΠολΔ, όπως αυτές ισχύουν κατόπιν των τροποποιήσεων που επέφερε ο ως άνω νόμος 4842/2021 σε συνδ. με το αρ. 145 παρ. 2 ΚΠολΔ, δεδομένου ότι η εν λόγω προθεσμία προσδιορίζεται σε μήνες.

Β. Το διαπλαστικό δικαίωμα, της ακυρώσεως του εκτελεστού τίτλου, έστω με οριστική απόφαση, ισχύει έναντι όλων, ενώ με την ακύρωσή του επέρχεται και η ακύρωση της εκτελεστικής διαδικασίας. Διά της τροποποιήσεως του αρ. 938 παρ. 2, μετά την 01.01.2022, εξ αντιδιαστολής αναδεικνύεται ότι ο νομοθέτης υπολαμβάνει ως αυτονόητη  ότι η απόφαση που δέχεται πρωτοδίκως την ανακοπή, συνεπάγεται την αναστολή της εκτελεστικής διαδικασίας, χωρίς να απαιτείται η τελεσιδικία της.

Δεκτή η ανακοπή και ο πρώτος πρόσθετος λόγος, με αποτέλεσμα την ακυρότητα της κατασχετήριας έκθεσης και της επιταγής προς εκτέλεση.

Την υπόθεση για τον ανακόπτοντα χειρίστηκε το Δικηγορικό Γραφείο Γεωργίου Λ. Καλτσά, Σωτήρος Διός 6- Πειραιάς, τκ: 18535, τηλ. επικ. 2104119287-2104171385, κιν: 6972397827.

Δείτε την Απόφαση εδώ

[H αναδημοσίευση του παρόντος επιτρέπεται μόνο με αναγραφή της πηγής και συνδέσμου παραπομπής σε αυτό]

Σχόλια