Θέση Υπεύθυνου/ης Νομικής Υποστήριξης στο Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου

Το Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου ανακοινώνει την πρόσληψη με σύμβαση μίσθωσης έργου ενός/μιας (1) συνεργάτη/ιδας για την κάλυψη αναγκών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα παρακάτω καθήκοντα και απαιτούμενα προσόντα στο πλαίσιο του Υποέργου 6 «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» του Έργου «Sub. 5 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ: ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ» το οποίο χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (ΣΑΤΑ 014/ αριθ. Ενάριθμου Έργου 2023ΤΑ01400034), στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής – Next Generation EU. Η παρούσα πρόσκληση αφορά στον/ην Υπεύθυνο/η Νομικής Υποστήριξης (Τ.Α_Α3).

Χρονική διάρκεια σύμβασης: 28 ΜΗΝΕΣ (Σεπτέμβριος 2023 - Δεκέμβριος 2025)

Ενδεικτική αμοιβή σύμβασης πλην ΦΠΑ: 42.000,00 ευρώ

O/Η Υπεύθυνος/η Νομικής Υποστήριξης έχει ως κύρια αντικείμενα εργασίας: 

− Τη νομική οργάνωση του έργου, όπως νομικός έλεγχος σχεδίων προσκλήσεων για την πρόσληψη συνεργατών/ αναδόχων, σύνταξη συμβάσεων με τους συνεργάτες, νομικές κατευθύνσεις, έλεγχος σχεδίων συμβάσεων με αναδόχους. 

− Την αποτελεσματική υλοποίηση του έργου από νομική άποψη, και ιδίως η σύναψη των συμβάσεων με τους παραγωγούς των ταινιών.

Η προθεσμία υποβολής αίτησης μαζί με τα αιτούμενα δικαιολογητικά λήγει 01/09/2023 και ώρα 14:00

Δείτε την προκήρυξη εδώ

(πηγή career.duth.gr)

Σχόλια